xs
sm
md
lg

ศอ.บต.ส่งไม้ต่อ TK. PARK ให้เทศบาลเมืองปัตตานี หวังเป็นจุดศูนย์กลางด้านการศึกษา

เผยแพร่:


 
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดพิธีส่งมอบและโอนอุทยานการเรียนรู้ปัตตานี หรือ TK park Pattani ให้กับเทศบาลเมืองปัตตานี เพื่อให้เทศบาลเมืองปัตตานี สามารถดำเนินงานและพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้อุทยานการเรียนรู้ปัตตานีเป็นจุดศูนย์กลางของการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เน้นการปลูกฝัง ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และสนับสนุนให้เยาวชน ประชาชน สร้างนวัตกรรม ผลผลิตหรือชิ้นงานจากการผสมผสานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ค่านิยมหรือวิถีชีวิต นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลาย
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...