xs
xsm
sm
md
lg

ภูเก็ตขานรับนโยบาย คสช.เร่งจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - จังหวัดภูเก็ต สนองนโยบาย คสช.จัดประชุมการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ พร้อมเริ่มดำเนินการจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (30 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติตาม คสช.ฉบับที่ 67, 68, 70 และคำสั่ง ที่ 73 และ 74 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมทั้งมอบหมายภารกิจงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานตามประกาศ และคำสั่ง คสช.ดังกล่าว โดยมี น.ส.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเสรี พาณิชย์กุล ปลัดจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากการประกาศและคำสั่งของ คสช.ดังกล่าว ทางจังหวัดภูเก็ต จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัดภูเก็ตขึ้น เพื่อให้การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ในจังหวัดภูเก็ต ทั้งระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการครอบคลุมทั้งการบังคับใช้แรงงาน และการใช้แรงงานเด็ก รวมทั้งแรงงานต่างด้าว ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศฉบับที่ 67, 68, 70 และคำสั่ง คสช.ที่ 73 และ 74 จึงได้มีการประชุมร่วมกันของหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนคำสั่งดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ ได้มีการแบ่งภารกิจเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ภารกิจที่ 1 การสำรวจเรือประมงและแรงงานต่างด้าวในเรือประมง ทั้งที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง และไม่ถูกต้อง เพื่อจัดระเบียบแรงงานประมง มอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต และสมาคมชาวประมงภูเก็ต เป็นผู้รับผิดชอบ ภารกิจที่ 2 เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่ แบบ One Stop Service มอบหมายให้สำนักงานปกครองจังหวัดภูเก็ต โดยสำนักทะเบียนอำเภอและท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับผิดชอบดูแล ซึ่งจะมีการจัดทำทะเบียนประวัติ และออกบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ และการออกใบอนุญาตการทำงานแก่แรงงานต่างด้าว โดยทางจังหวัดภูเก็ตพร้อมเปิดให้บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่ แบบ One Stop Service ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป โดยใช้ที่ว่าการอำเภอทั้ง 3 อำเภอในจังหวัดภูเก็ต เป็นศูนย์ปฏิบัติการ

ส่วนภารกิจที่ 3 การจัดโซนนิ่งให้แรงงานต่างด้าวให้อยู่เป็นสัดส่วน และควบคุมดูแลการเข้าออก มอบหมายให้กองอำนายการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต สำนักงานป้องกันจังหวัดภูเก็ต เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ เป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ ยังต้องดูแลเรื่องสุขลักษณะอนามัยการป้องกันการแพร่ของโรคระบาดในแรงงานต่างด้าว ทั้งในสถานที่ทำงาน และสถานที่พักอาศัย รวมทั้งในเรือประมงด้วย ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รวมถึงเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลต่างเป็นผู้ดำเนินการ

สำหรับจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนแล้ว ประกอบด้วย พม่า จำนวน 116,000 คน หรือร้อยละ 98 กัมพูชา 890 คน หรือร้อยละ 1 และลาว 721 คน หรือร้อยละ 1 ในส่วนของเรือประมงในจังหวัดภูเก็ตนั้น ซึ่งมีการสำรวจไปก่อนหน้านี้ มีจำนวนทั้งหมด 791 ลำ เข้าข่ายมีแรงงานต่างด้าว จำนวน 378 ลำ

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...