xs
xsm
sm
md
lg

อว. และ วช.ประชุมร่วม ส.นักวิชาชีพไทยในอเมริกา หารือ สร้างอาชีพนักวิจัย สู่ศตวรรษที่ 21”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อว.
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อว. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับ สมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (The Association of Thai Professionals in America and Canada : ATPAC) ซึ่งเป็นสมาคมที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันของนักวิชาชีพไทยในทวีปอเมริกาเหนือ โดยมีพันธกิจสำคัญในการส่งเสริมความก้าวหน้าขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการศึกษาในประเทศไทย
ด้าน ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ดร.สุวิทย์ กล่าวว่า อว. มีภารกิจสำคัญคือสร้างคน ตั้งแต่การสร้างบัณฑิต ควบคู่ไปกับการสร้าง Life-Long Learning คือ สร้างให้คนมี Knowledge และ Skill และเน้นถึงความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาคน สร้าง Manpower / Brainpower และเรื่อง Reverse Brain Drain ให้กับประเทศไทย และประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัย ตลอดช่วงชีวิตที่ในอนาคตคนจะมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น ซี่งต้องทำให้คนเหล่านั้นเป็น Active Aging ที่ถึงแม้จะเป็นผู้สูงวัยแต่ยังมีศักยภาพ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศร่วมกัน มากกว่าการอยู่ในภาวะพึ่งพิง
ด้าน ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กล่าวถึง บทบาทของ วช. ขับเคลื่อนระบบการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม กำหนดทิศทางอาชีพนักวิจัยให้กับนักวิจัย เพื่อทำให้นักวิจัยก้าวสู้เส้นทางอาชีพนักวิจัยอย่างมั่นใจ ด้วยทุนวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกันสร้างผลงานวิจัยระดับประเทศและนานาชาติ โดยการประชุมครั้งนี้ ( 6 ก.ย. 62 ) ได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ร่วมประชุมเกี่ยวกับนโยบายที่สำคัญของประเทศ เปิดโอกาสรับฟังแนวคิด โอกาส และเส้นทางอาชีพในอนาคตทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยกันระดมสมองปลดล๊อคข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคและเสนอแนวทางที่จะช่วยกันพัฒนาคนและพัฒนาประเทศร่วมกันต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...