xs
xsm
sm
md
lg

เอ็นไอเอเปิดหลักสูตรธุรกิจนวัตกรรม ปั้นเด็กมัธยมขับเคลื่อนอนาคต นำร่อง ร.ร.สามเสนฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

บรรยากาศการเรียนในห้องเรียน
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นำร่องเปิดโครงการห้องเรียนนวัตกรรมในหลักสูตร “STEAM4INNOVATOR@SCHOOL” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมตั้งแต่ระดับเยาวชน ซึ่งหลักสูตรนี้จะเริ่มเข้าไปจัดกิจรรมในโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเป็นแห่งแรก ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นเวลา 12 สัปดาห์

โดยเปิดสอนเป็นห้องเรียนพิเศษในวันเสาร์ให้แก่นักเรียนที่สนใจได้มาเรียนรู้เรื่องธุรกิจนวัตกรรม พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักพัฒนาโครงการนวัตกรรมจาก NIA นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมอื่นๆ เช่น การลงมือออกแบบโมเดลธุรกิจ นวัตกรรรม การศึกษาดูงานต่างประเทศ การทำแผนพัฒนาธุรกิจ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ถือเป็นการพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมของเยาวชนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปต่อยอดสู่โลกการทำงานในอนาคต
ภาพลงนามความร่วมมือของเอ็นไอเอกับ ร.ร.สามเสนวิทยาลัย
ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า NIA ได้ร่วมกับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยนำร่องเปิดโครงการห้องเรียนนวัตกรรมในหลักสูตร “STEAM4INNOVATOR@SCHOOL ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมมือกับโรงเรียนสามเสนฯ ในการนำหลักสูตรดังกล่าวเข้าไปสอนเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียน โดยจะเปิดสอนเป็นห้องเรียนพิเศษในวันเสาร์ให้แก่นักเรียนที่สนใจได้มาเรียนรู้เรื่องธุรกิจนวัตกรรมตลอด 12 สัปดาห์ ผ่าน 4 กระบวนการของ STEAM4INNOVATOR ได้แก่

ขั้นตอนที่ 1 รู้ลึก รู้จริง (Insight) ในสัปดาห์ที่ 1-3 นักเรียนจะได้ค้นหาแรงบันดาลใจจากกรณีศึกษา (case study) ต่างๆ และทำการค้นหาข้อมูลเชิงลึก (insight) ของกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (design thinking)

ขั้นตอนที่ 2 สร้างสรรค์ไอเดีย (Wow Idea) ในสัปดาห์ที่ 4-5 นักเรียนจะนำความคิดที่หลากหลายมาสังเคราะห์เป็นไอเดียที่มีคุณค่า มีการกำหนดปัญหาและเป้าหมายที่ชัดเจนและมีโอกาสทำได้จริง

ขั้นตอนที่ 3 แผนพัฒนาธุรกิจ (Business Model) ในสัปดาห์ที่ 6-9 นักเรียนจะได้คิดแผนธุรกิจเบื้องต้น ได้ลงมือทำต้นแบบชิ้นงาน (prototype) ได้นำชิ้นงานไปทดสอบกับลูกค้าจริง และได้หารือการพัฒนาชิ้นงานและการทำธุรกิจกับพี่ผู้เชี่ยวชาญ ที่สำคัญได้เรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างผลสำเร็จ

ขั้นตอนที่ 4 การผลิตและการกระจาย (Production & Diffusion) สัปดาห์ที่ 10-12 นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ได้เรียนรู้วิธีการเผยแพร่และจำหน่ายสินค้า เรียนรู้เทคนิควิธีการนำเสนอผลงานเพื่อการลงทุน และได้ขึ้นเวที Pitching จริง รับคำแนะนำจากคณะกรรมการและพี่ผู้ประกอบการเพื่อนำไปพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นและสร้างเป็นธุรกิจได้ต่อไป โครงการนี้ถือว่าเราได้รับความร่วมมือจากทั้ง 4 ภาคส่วน ได้แก่ NIA โรงเรียน ผู้ประกอบการ ผู้ปกครองและนักเรียน

ดร.สหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเนื้อหาสาระด้านนวัตกรรม รวมถึงจัดกระบวนการให้คำปรึกษาแนะนำอย่างใกล้ชิดในการลงมือปฏิบัติตามแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมเบื้องต้น ซึ่งเยาวชนจะได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องรวมถึงนักพัฒนาโครงการนวัตกรรมจาก NIA

ทั้งนี้ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยจะจัดเตรียมสถานที่และบุคลากรเพื่อร่วมจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการร่วมมือกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนที่อาจเกิดขึ้นเพื่อการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถผลิตชิ้นงานต้นแบบเพื่อการทดสอบนำร่อง หรือการเพิ่มประสบการณ์ที่มีคุณค่าใหม่ที่เป็นโอกาสในการเรียนรู้ที่กว้างขึ้น เช่น การศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่ได้นำโครงการห้องเรียนนวัตกรรมในหลักสูตร “STEAM4INNOVATOR@SCHOOL” มานำร่องในโรงเรียน เพราะนอกจากจะได้เป็นการปลูกฝังแนวความคิดด้านการเริ่มต้นธุรกิจนวัตกรรมตั้งแต่เยาว์วัยแล้ว ยังส่งเสริมให้เยาวชนได้คิด ได้ลงมือทำ และเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตนเองอีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 0-2017-5555 เว็บไซต์ www.nia.or.th หรือ facebook.com/niathailand
กำลังโหลดความคิดเห็น...