xs
xsm
sm
md
lg

สสว.ขานรับสั่งการนายกฯ แก้ปัญหาความยากจน จ.แม่ฮ่องสอน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สสว.ร่วมเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน สนองนโยบายนายกรัฐมนตรี แก้ปัญหาความยากจน จ.แม่ฮ่องสอน ผ่าน 6 กิจกรรมทุกมิติทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง พร้อมเตรียมดันแม่ฮ่องสอนต้นแบบการแก้ปัญหาความยากจนแบบบูรณาการยั่งยืน

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยภายหลังแถลงข่าวโครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์ศิลปาชีพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ว่าสถานการณ์ความยากจนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเช่นนี้สืบเนื่องมาระยะหนึ่งแล้ว สาเหตุมาจาก พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นหุบเขาพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่า มีพื้นที่การทำเกษตรเพียง 20% หรือประมาณ 4 แสนกว่าไร่ จากพื้นที่ทั้งหมดกว่า 7 ล้านไร่ เป็นที่มาของความยากจนของแม่ฮ่องสอน

โดยที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้ใช้เส้นความยากจนสะท้อนมาตรฐานการครองชีพขั้นต่ำของสังคม โดยคำนวณจากต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตเฉลี่ยของปัจเจกบุคคลในระดับครัวเรือน พบว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีปัญหาความยากจนเรื้อรังทั้งนี้ เมื่อครั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ได้สั่งการมอบหมายให้ทางจังหวัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน และส่วนโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษฯ ประจำศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริ (ท่าโป่งแดง) กรมป่าไม้ พร้อมหน่วยร่วมดำเนินงาน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ช่วยกันยกระดับและแก้ปั้ญหาความยากจน


“โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ ทางจังหวัดคาดหวังว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวจะเป็นการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง และเป็นการทำงานที่ต้นแบบการแก้ปัญหาความยากจนให้กับจังหวัดอื่นๆโดยครอบคลุมทุกมิติทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง

ด้านนายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2562 รัฐบาล ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารโครงการและสนับสนุนงบประมาณ

ทั้งนี้ สสว.วางเป้าหมายไว้ว่า โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนที่ สสว.ดำเนินที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในครั้งนี้ จะเป็นต้นแบบที่นำไปใช้กับจังหวัดอื่นๆ ต่อไป โดยตอนนี้ สสว.ได้กำหนดจังหวัดต้นแบบแก้ไขความยากจนไว้ 2 จัหวัด คือ แม่ฮ่องสอน และกาฬสินธุ์ ซึ่งทั้ง 2 จังหวัดมีความแตกต่างกัน ทางด้านกายภาพที่แม่ฮ่องสอนมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ และการเดินทาง แต่มีข้อดีคือมีภูมิประเทศที่ยังคงมีความเป็นธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะพื้นที่บนดอยมีอากาศที่ดีไม่ร้อนมาก เพราะอยู่เหนือระดับน้ำทะเล ข้อดีเหล่านี้สามารถนำไปขายกับนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ และพื้นที่เป็นหุบเขา มีสภาพดินที่ดี เหมาะแก่การเพาะปลูก

โดย สสว.ได้กำหนดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการต้นแบบฯ ทั้งหมด 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมต้นแบบการรวมกลุ่มวิสาหกิจเพื่อการปลูกบุกผสมผสานพืชอื่น โดยการนำงานวิจัยมาใช้แบบครบวงจร แก่สมาชิกโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรในเครือข่ายได้รับการส่งเสริมไม่น้อยกว่าจำนวน 300 ครัวเรือน ดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำกับและติดตามโดยส่วนโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษฯ ประจำศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริ (ท่าโป่งแดง) กรมป่าไม้

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนายกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ากลุ่มโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริฯ เพื่อให้สมาชิกในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ได้รับการจ้างงาน ไม่น้อยกว่า 15 ครัวเรือน และมีช่องทางประจำในการขายผลผลิตไม่น้อยกว่า 200 ครัวเรือน ดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำกับและติดตามโดยส่วนโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษฯ ประจำศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริ (ท่าโป่งแดง) กรมป่าไม้

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ประกอบด้วย กลุ่มวิสาหกิจกาแฟ บ้านแม่เหาะ จำนวน 25 ครัวเรือน และเครือข่าย 11 ครัวเรือน กลุ่มวิสาหกิจกาแฟ บ้านสบป่อง จำนวน 25 ครัวเรือน กลุ่มวิสาหกิจกระเทียม บ้านนาปลาจาด จำนวน 25 ครัวเรือน กลุ่มวิสาหกิจข้าว บ้านปางหมู จำนวน 128 ครัวเรือน ดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น กำกับและติดตามโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมยกระดับการนำผลผลิตจากวนเกษตร (ไผ่) มาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ มีสมาชิกกลุ่มอย่างน้อย 11 ครัวเรือน 11 ผลิตภัณฑ์ ดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำกับและติดตามโดย สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้เลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอน / กลุ่มผลิตภัณฑ์จากแกะ ตามแนวพระราชดำริ โดยแบ่งเป็น กลุ่มผู้เลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอน ด้วยการจัดอบรม ฝึกปฏิบัติ สร้างเครือข่าย รวมถึงการพัฒนายกระดับฟาร์มไก่แม่ฮ่องสอนตัวอย่างสู่มาตรฐานระบบป้องกันโรค GFM ให้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นสมาชิกของสำนักงานปศุสัตว์ จำนวน 39 ครัวเรือน ดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำกับและติดตามโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากแกะ ดำเนินการโดยการให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติจริงในการผลิตผลิตภัณฑ์จากแกะให้มีคุณภาพ สำหรับกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากแกะของศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ จำนวน 20 ครัวเรือน ดำเนินงานโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กำกับและติดตามโดยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า กลุ่มสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมจัดทำสื่อมัลติมีเดียออนไลน์เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยจะได้จัดอบรมเผยแพร่องค์ความรู้สำหรับยกระดับการผลิตสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวโดยใช้วัตถุดิบและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 350 ราย ครอบคลุม 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินงานโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กำกับและติดตามโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน


อย่างไรก็ตาม สสว.คาดว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่อย่างยั่งยืนในอนาคต* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SMEs ผู้จัดการ” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *

SMEs manager

กำลังโหลดความคิดเห็น...