xs
xsm
sm
md
lg

ออมสินสำรวจแหล่งซื้อของขวัญ ปชช.ฐานราก 3 อันดับช่วงปีใหม่ 2562

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารออมสิน ทำการสำรวจค่าใช้จ่าย กิจกรรม และของขวัญ และสถานที่ซื้อของขวัญ ของกลุ่มคนมีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท จำนวน 2,150 ตัวอย่างทั่วประเทศ พบว่าปี 2562 คนกลุ่มนี้มีการใช้จ่ายลดลงเพราะมีการออมมากขึ้น ส่วนสถานที่ซื้อของขวัญ ของฝาก ศูนย์การค้ามาเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ ตลาด ร้านค้าทั่วไป

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า “ศูนย์วิจัยฯ ได้ทำการสำรวจการใช้จ่ายของประชาชนฐานรากในช่วงเทศกาลปีใหม่ จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาททั่วประเทศจำนวน 2,150 ตัวอย่าง พบว่าภาพรวมการใช้จ่ายของประชาชนฐานรากในช่วงเทศกาลปีใหม่คาดว่าจะมีการจับจ่ายใช้สอยประมาณ 30,200 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 2,150 บาทลดลงจากปีก่อน เนื่องจากประชาชนฐานรากต้องการออมเงินเพิ่มขึ้น และระมัดระวังการใช้จ่าย

สำหรับแหล่งที่มาของเงินที่นำมาจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พบว่าส่วนใหญ่มาจากรายได้ (ร้อยละ 61.4) เงินออม (ร้อยละ 26.0) เงินกู้ยืม ซึ่งมีทั้งเงินกู้ในระบบและ นอกระบบ (ร้อยละ 6.2) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนจะพบว่าประชาชนฐานรากมีสัดส่วนการใช้เงินในช่วงเทศกาลปีใหม่จากการกู้ยืมน้อยกว่าปีก่อนและเป็นเงินกู้ยืมจากในระบบมากกว่าเงินกู้นอกระบบ นอกจากนี้ยังมีสัดส่วนการใช้จ่ายจากเงินสนับสนุนภาครัฐในช่วงปีใหม่ที่เข้ามาช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 6.0) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

เมื่อสำรวจลักษณะการทำกิจกรรม และการจับจ่ายใช้สอยเฉลี่ยต่อคนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พบว่ากิจกรรม 3 อันดับแรกที่ประชาชนฐานรากนิยม คือ (1) สังสรรค์ เลี้ยงฉลอง ร้อยละ 54.0 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,100 บาท (2) ทำบุญ/ไหว้พระ/สวดมนต์ และให้เงินคน ในครอบครัวร้อยละ 53.4 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 450 บาท และ 2,000 บาท ตามลำดับ (3) ซื้อของขวัญ/ของฝาก ร้อยละ 45.0 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,300 บาท ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนแต่ละกิจกรรมกับปีก่อน พบว่ากิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวในการสังสรรค์ เลี้ยงฉลอง ให้เงินคนในครอบครัว และกลับภูมิลำเนา/เยี่ยมญาติมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ในขณะที่วงเงินใช้จ่ายใกล้เคียงกับปีก่อน
นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน


ส่วนของขวัญ/ของฝากที่ประชาชนฐานรากคาดว่าจะซื้อในช่วงเทศกาลปีใหม่ พบว่า 3 อันดับแรก คือ อาหาร/ผัก/ผลไม้/ขนม (ร้อยละ 66.4) เสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม (ร้อยละ 50.2) และเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ (ร้อยละ 41.5) ซึ่งสอดคล้องกับปีที่ผ่านมา แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าประชาชนฐานรากมีการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นของขวัญลดลงกว่าปีก่อน ซึ่งมีสูงถึงร้อยละ 24.6 ในขณะที่ปีนี้มีเพียงร้อยละ 6.1 ของผู้ตอบแบบสอบถาม

สำหรับสถานที่ซื้อ และบุคคลที่ต้องการให้ของขวัญของฝาก พบว่า สถานที่ซื้อ 3 อันดับแรก คือ ห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ 45.0) ตลาด/ร้านค้าทั่วไป (ร้อยละ 35.5) และร้านสะดวกซื้อ (ร้อยละ 22.5) อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าการเลือกซื้อสินค้าผ่านร้านค้า Online ถือเป็นช่องทางที่เริ่มเข้ามามีบทบาทที่น่าสนใจของคนฐานราก โดยช่องทางการสั่งซื้อที่ได้รับความนิยมคือ Lazada Shopee และ Facebook ส่วนบุคคลที่ต้องการให้ของขวัญ คือ คนในครอบครัว (ร้อยละ 88.8) ผู้ใหญ่ที่เคารพ (ร้อยละ 37.9) ตนเอง (ร้อยละ 36.2) เพื่อน (ร้อยละ 10.6) และคู่รัก/แฟน (ร้อยละ 6.8)

เมื่อสอบถามถึงเป้าหมายที่จะทำในปีใหม่นี้ พบว่าประชาชนฐานรากตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาชีวิตตนเองให้ดีขึ้น โดยจะออมเงิน (ร้อยละ 66.3) ลดรายจ่าย (ร้อยละ 47.2) และดูแลสุขภาพ เช่น ออกกำลังกาย เลิกเหล้า/บุหรี่ (ร้อยละ 42.4)

สิ่งที่ประชาชนฐานรากต้องการจากรัฐบาลเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 พบว่า 3 อันดับแรก คือ ลดค่าครองชีพ (ร้อยละ 60.3) ลดราคาค่าเชื้อเพลิง (ร้อยละ 53.7) และให้มีการเลือกตั้ง (ร้อยละ 33.7)” นายชาติชายกล่าวกำลังโหลดความคิดเห็น...