xs
xsm
sm
md
lg

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ สถาบันอาหาร ยกระดับสินค้า OTOP เป็นสินค้าปลอดภัย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมการพัฒนาชุมชน ผนึกกับสถาบันอาหาร ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP สู่การเป็นสินค้าปลอดภัย พร้อมขยายโอกาสทางการตลาด กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต หนุนชุมชนให้เข็มแข็งรวมถึงก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า “ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม” (ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร) ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยที่ 1 ของกิจกรรมที่ 9 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ผู้ประกอบการในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนาเฉพาะกลุ่มซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการตลาดได้ทั้งนี้ได้ดำเนินงานร่วมกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 51 ครั้ง มีเป้าหมายในการยกระดับผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 10,000 ราย จำนวน 10,000 ผลิตภัณฑ์ ใช้ระยะเวลาดำเนินงานรวม 5 เดือน เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการมีองค์ความรู้ในการพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานต่อไป ซึ่งนับเป็นกลุ่มที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงตลาด เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว สินค้าที่ผลิตยังไม่มีมาตรฐาน ทำให้สินค้ามีอายุการเก็บรักษาสั้น เสี่ยงต่อการปนเปื้อน

นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้มีการตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ จัดผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุงและสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบซ้ำ ทำการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เปรียบเทียบกับมาตรฐานอ้างอิง และการออกใบรับรอง “สินค้าปลอดภัย” ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด“ปัจจุบันกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP กลุ่ม D มีจำนวนสินค้าสูงถึง 64,570 ผลิตภัณฑ์ และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีภูมิปัญญา มีอัตลักษณ์ประจำแต่ละท้องถิ่นที่ถือว่าเป็นต้นทุนที่ควรนำมาส่งเสริมให้ฉายแวว เพราะนอกจากจะช่วยขยายฐานลูกค้าก่อให้เกิดรายได้จากการขายสินค้าทั้งภายในและนอกชุมชนของตนเองแล้ว ยังเป็นการปูทางไปสู่การพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าตามเกณฑ์ข้อกำหนด ทั้งในระดับชาติและระดับสากลในอนาคต เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างงาน กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี และชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”กิจกรรมดังกล่าวมีขั้นตอนการดำเนินงาน โดยเริ่มจาก

1) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมาย (อาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร) เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานสินค้าปลอดภัย

2) กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและออกแบบเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อใช้ในการประเมินและออกใบรับรองมาตรฐาน โดยอ้างอิงมาตรฐานสินค้าที่เกี่ยวข้อง เช่น มผช., อย., วพ.(กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) เป็นต้น

3) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมาย

4) นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการทดสอบวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 10,000 ผลิตภัณฑ์

5) ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ ในกลุ่มสินค้าที่ยังไม่ผ่านมาตรฐาน และกลุ่มสินค้าที่ผ่านแต่ต้องได้รับการปรับปรุง และนำมาตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการอีกครั้ง

6) นำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาหลังการให้คำปรึกษา เข้ารับการทดสอบวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอีกครั้ง

7) จัดทำใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิงที่กำหนด

8) ออกแบบตราสัญลักษณ์มาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์ พร้อมความหมายของตราสัญลักษณ์ เพื่อให้กรมการพัฒนาชุมชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป


* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายคลิกที่นี่เลย!! * * *กำลังโหลดความคิดเห็น...