xs
xsm
sm
md
lg

“สุวิทย์” แจงนักลงทุนมะกัน ชี้นโยบาย Thailand 4.0 พาประเทศหลุดยากจน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  บรรยายในงาน Monthly Luncheon ภายใต้หัวข้อ Thailand 4.0(ภาพจากแฟนเพจ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ Dr. Suvit Maesincee)
“สุวิทย์” แจงนโยบาย Thailand 4.0 สร้างความเข้าใจนักธุรกิจมะกันในเมืองไทย ระบุวัตถุประสงค์หลักสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน หลุดพ้นประเทศรายได้ปานกลาง เผยต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายรัฐหันสร้างความเข้มแข็งจากภายใน รูปแบบการค้าสร้างมูลค่าเพิ่ม และการลงทุน ชี้หัวใจแห่งความสำเร็จ เกิดจากความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เผยผ่านแฟนเพจ “ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ Dr. Suvit Maesincee” ว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 ได้รับเชิญจากหอการค้าอเมริกา (The American Chamber of Commerce : AMCHAM) ให้ไปบรรยายในงาน Monthly Luncheon ภายใต้หัวข้อ “Thailand 4.0” เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่อง Thailand 4.0 แก่นักธุรกิจของสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะในประเด็นด้านการค้าและการลงทุน มีประเด็นสำคัญ ดังนี้

Thailand 4.0 เป็นโมเดลในการขับเคลื่อนเพื่อให้ประเทศมุ่งไปสู่เป้าหมายที่สำคัญ คือ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ช่วยให้ประเทศไทยหลุดพ้นกับดัก 3 เรื่อง คือ ความไม่สมดุล (Imbalance Trap) ความเหลื่อมล้ำ (Inequality Trap) และการมีรายได้ระดับปานกลาง (Middle Income Trap) ผ่านการสร้างการเติบโต 3 รูปแบบ คือ

1. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Growth Engine) คือ การเปลี่ยนจากการทำมากได้น้อยเป็นการทำน้อยได้มาก ผ่านการพัฒนาและดึงดูดทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ การสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และนโยบายภาครัฐที่มีความต่อเนื่อง

2. การสร้างการเติบโตจากภายใน (Inclusive Growth Engine) คือ การแก้ไขปัญหาการกระจุกตัวของรายได้ให้กระจายไปอย่างทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ว่า Stronger Together และ Leave no one behind

3. การพัฒนาอย่างสมดุล (Green Growth Engine) คือ การเปลี่ยนจากการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งทำให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ความเหลื่อมล้ำ สิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาแบบสมดุล ซึ่งจะคำนึงถึงการพัฒนาทั้ง 4 ด้านไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรมนุษย์

ในบริบทของการค้าและการลงทุนนั้น Thailand 4.0 จะมุ่งไปที่การเปลี่ยนแปลงใน 3 ด้านที่สำคัญ คือ

1. ทิศทางของนโยบายภาครัฐ - ในช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยอาศัยการส่งออกเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพียงอย่าง แต่ภายใต้ Thailand 4.0 ทิศทางของเศรษฐกิจไทยจะต้องอาศัยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับโลกภายนอก

2. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้า - ประเทศไทยจะต้องอาศัยอุปสงค์เป็นตัวขับเคลื่อนการค้า (Demand Driven) โดยการมองตลาดโลกให้เป็นตลาดเดียว ต้องสนับสนุนการค้าในภาคบริการซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Service) เพื่อแทนที่การค้าขายสินค้า ต้องเปลี่ยนจากการเพิ่มมูลค่าเป็นการสร้างมูลค่า (Value Creation) และเปลี่ยนจากบทบาทของผู้ควบคุม (Regulator) เป็นผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator)

3. การปรับเปลี่ยนการลงทุน - การลงทุนจะต้องให้ความสำคัญใน 4 เรื่อง คือ ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และอุตสาหกรรมสำหรับอนาคต โดย BOI จะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของหน่วยงานเพื่อดึงดูดให้เกิดการลงทุนใน 4 เรื่องสำคัญดังกล่าว นอกจากนั้นแล้ว การลงทุนจะต้องมุ่งให้เกิดความได้เปรียบเชิงแข่งขัน (Competitive Advantage) แทนที่การอาศัยความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ซึ่งจะผ่านการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้ 5 เทคโนโลยีหลักที่สำคัญ

ดร.สุวิทย์เผยด้วยว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้นั้น ต้องอาศัยหัวใจสำคัญที่เรียกว่า “ความร่วมมือ” ซึ่งสอดคล้องกับคำพูดของ Professor CK Pahalad ที่ว่า “The future of competition is collaboration” ซึ่งหมายถึง ในอนาคตนั้นการแข่งขันจะเป็นการผลักดันให้สร้างความร่วมมือระหว่างกัน ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงสร้างความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ผ่านกลไกที่เรียกว่าประชารัฐ เพื่อให้การปรับโครงสร้างและกลไกการทำงานของภาครัฐ การกระตุ้นการค้าการลงทุนของภาคเอกชน และการสนับสนุนการดำเนินงานประชาชน เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อที่จะขับเคลื่อน Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม จะต้องมีการขับเคลื่อนใน 5 ประเด็นที่สำคัญอย่างเป็นลำดับขั้น โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

1. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ด้วยการเตรียมคนไทย 4.0 การบ่มเพาะวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และการส่งเสริมเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการเป้าหมาย 2. การสร้างความเชื่อมโยงกันภายในประเทศ (Cohesiveness) ด้วยการสร้างความเข้มแข็งในกับ 18 กลุ่มจังหวัด และ 76 จังหวัด 3. การสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity) ด้วยการเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก

ทั้งนี้ เพื่อให้ทั้ง 5 ประเด็นถูกนำไปดำเนินการอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จึงได้มีการกำหนด 10 ประเด็นสำคัญสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีที่จะต้องเร่งดำเนินการขับเคลื่อน โดยได้รวม 5 ประเด็นสำคัญของ Thailand 4.0 ร่วมกับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานใน 4 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านเครือข่าย ด้านปัญญา และด้านสังคม และอีก 1 ประเด็นสำคัญ คือ การปรับปรุงกลในการบริหารจัดการ

“สุดท้ายผมอยากให้ทุกท่านเข้าใจร่วมกันว่า การจะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่สำคัญร่วมกัน คือ การบรรลุยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีนั้น การปฏิรูปประเทศ การขับเคลื่อน Thailand 4.0 และการดำเนินนโยบายของรัฐนั้นเป็นเพียงวิธีการเท่านั้น แต่รากฐานที่สำคัญที่คนไทยจะต้องมีร่วมกันเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายดังกล่าว คือ “ความสามัคคีปรองดอง” ครับ ผมได้นำสไลด์ที่ได้ใช้ในการบรรยายวันนั้นมาแชร์ให้กับท่านที่สนใจด้วยนะครับ สามารถ download ได้ตามนี้”

* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SMEs ผู้จัดการ” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น...