xs
xsm
sm
md
lg

“นวนครซิตี้” นำร่องใช้ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“นวนครซิตี้” เมืองแห่งการพัฒนา นำร่องใช้ Traffy Fondue ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง วิจัยและพัฒนาโดยเนคเทค ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและติดตามปัญหาได้ทันที

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) นำ Traffy Fondue ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง ที่วิจัยพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เพื่อลดเวลา ลดปัญหา ลดค่าใช้จ่าย อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร สามารถตรวจสอบและติดตามปัญหาได้ทันที สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนานวนครสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

นายสุทธิพร จันทวานิช กรรมการผู้จัดการ และรักษาการตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการด้านสาธารณูปโภค บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การบริหารจัดการเมืองยุคดิจิทัลของนวนคร อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของเมือง เพื่อก้าวสู่การบริการยุคดิจิทัลที่ทันสมัย ซึ่งเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะเป็นตัวกลางที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับชุมชน และระบบสาธารณูปโภคของเมือง

“รวมถึงยังสามารถติดตามสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเมือง และเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้ดีขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริหารจัดการเมือง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของเมืองไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0”

พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า เมืองอัจฉริยะ (Smart City) คือการบริหารจัดการเมืองอย่างฉลาด การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศ โดยคณะกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ กำหนดไว้ 7 ด้าน ได้แก่ Smart Environment, Smart Energy, Smart Mobility, Smart Living, Smart People, Smart Economy และ Smart Governance ซึ่ง Smart City ภายใต้โครงการของเนคเทค มีความสอดคล้องกับแผนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีพ.ศ. 2560-2580

“เนคเทค สวทช.ได้วิจัยพัฒนา Traffy Fondue ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง เพื่อลดเวลา ลดปัญหา ลดค่าใช้จ่าย อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร สามารถตรวจสอบและติดตามปัญหาได้ทันที ทำให้สามารถรายงานผลการแก้ไขและรายงานผลต่อสาธารณชนทันที เป็นการยกระดับงานด้านสาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ มีนำร่องใช้งานจริงในพื้นที่ เช่น นิคมอุตสาหกรรมนวนคร, เทศบาลท่าโขลง, เทศบาลนครรังสิต และเทศบาลแม่ฮ่องสอน เป็นต้น เนคเทค-สวทช. คาดหวังว่า ระบบดังกล่าวจะช่วยให้การบริหารจัดการเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถขยายพื้นที่การให้บริการไปทั่วประเทศไทยต่อไป”

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี เป็นเขตอุตสาหกรรมเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีการจัดสรรพื้นที่สำหรับเขตพาณิชยกรรมและที่พักอาศัย อยู่ร่วมกับเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ดังนั้นการบริหารจัดการพื้นที่แระบบสาธารณูปโภคถือเป็นหัวใจหลักสำคัญในการดำเนินงานของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารเขตส่งเสริมฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชากรในพื้นที่ ได้รับการบริการที่มีความสะดวกสบาย รวดเร็ว และครอบคลุม อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงปลอดภัยได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่รับการดูแลเอาใจใส่อยู่เสมอ

“จากรูปแบบระบบการบริหารจัดการที่ผ่านมาบริษัทฯ พบว่า ขั้นตอนการดำเนินงานของการรับข้อร้องเรียนจากผู้ประสบปัญหาในพื้นที่รูปแบบเดิมนั้นมีขั้นตอนที่ใช้ระยะเวลานานในการดำเนินการ เนื่องจากงานทางด้านเอกสารและการสื่อสารส่งมอบงานถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังสิ้นเปลืองทรัพยากรในการเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของเอกสาร”

*******************************

Traffy Fondue เป็นระบบที่จัดทำขึ้นสำหรับสื่อสารเรื่องปัญหาของเมือง ระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่พบ เช่น ปัญหาจากขยะ, ปัญหาทางเท้า และติดตามสถานะการดำเนินการแกัไขปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ โดยหน่วยงานจะได้รับแจ้งรายงานปัญหาที่มีข้อมูลเพียงพอต่อการดำเนินการ เช่น ภาพถ่าย, ตำแหน่งบนแผนที่ และสามารถให้ข้อมูลสถานะการแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนได้

จุดเด่นของ Traffy Fondue คือ

1.ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งและแก้ปัญหาของเมือง ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

2.เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

3.มีระบบแจ้งเตือนสถานะการแก้ปัญหา ถึงผู้รับผิดชอบและผู้ติดตามแบบอัตโนมัติ

4.มีระบบของเจ้าหน้าที่สำหรับบริหารจัดการและติดตามปัญหา

5.บริการข้อมูลทางสถิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การวางแผนงบประมาณและกำลังคน

6.หน่วยงานของรัฐและเอกชนสามารถตั้งกลุ่มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาของตนเองได้


กำลังโหลดความคิดเห็น...