xs
xsm
sm
md
lg

เชิดชู "ดร.อดิสร เตือนตรานนท์" ผู้บุกเบิกงานวิจัยนาโนเซนเซอร์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"ดร.อดิสร เตือนตรานนท์" เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ผู้บุกเบิกงานวิจัยจุลภาคด้านไมโครและนาโนเซนเซอร์ รับรางวัลโทเรฯ ครบรอบ 25 ปี

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทนาศาสตร์ ประเทศไทย ประกาศผล "รางวัลวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561" ซึ่งนับเป็นปีที่ 25 ที่มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลมูลค่า 4 แสนบาท รวมถึงมอบทุนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 4 ล้านบาท ให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น และรางวัลครูอาจารย์ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์อีกกว่า 5 แสนบาท โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

ในปีนี้คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นผู้ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล จากการเป็นผู้บุกเบิกงานวิจัยจุลภาคด้านไมโครและนาโนเซนเซอร์ และบุกเบิกงานวิจัยด้านระบบของไหลจุลภาคและห้องปฏิบัติการบนชิป ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยระบบห้องปฏิบัติการบนชิป จนเกิดเครือข่ายวิจัยด้านนี้กับหลายหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่างๆ

ดร.อดิสรยังบุกเบิกงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ และก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยที่เน้นการทำงานกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างผลกระทบต่อภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนบุกเบิกงานวิจัยด้านวัสดุกาาฟีน ซึ่งมีโครงสร้างอันเกิดจากการจัดเรียงกันของคาร์บอนอะตอมแบบวงหกเหลี่ยม โดยปัจจุบันใการศึกษาและนำกราฟีนมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง รวมทั้งประยุกต์ใช้กับงานด้านอิเล็กทรอนิกส์หลายด้าน

ห้องปฏิบัติการของ ดร.อดิสร นับเป็นแห่งแรกของไทยที่สามารถสังเคราะห์และจดสิทธิบัตรด้านการสังเคราะห์กราฟีนทั้งในประเทศ และสิทธิบัตรนานาขาติ เป็นการยกระดับงานวิจัยด้านกราฟีนและวัสดุศาสตร์ของประเทศ

นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังให้ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยหัวข้อวิจัยต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ จำนวน 20 ทุน ในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สาขาเคมี สาขาฟิสิกส์ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ รวมมูลค่า 4 ล้านบาท อีกทั้งเพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้มีการเรียนการสอนและการค้นคว้าด้นการศึกษาวิทยาศสตร์ในระดับโรงเรียน จึงมอบเงินรางวัลให้กับครูอาจารย์ผู้ชนะรางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวม 150,000 บาท และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 260,000 บาท รวมทั้งเงินสนับสนุนห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนต้นสังกัดเพื้อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ด้วยกำลังโหลดความคิดเห็น...