xs
xsm
sm
md
lg

เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำใน EEC ให้เป็นต้นแบบประเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกลงนามร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั่วประเทศ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือส.อ.ท. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 11 ก.พ.62 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

นายธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) เผยว่า วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อสนับสนุนภาคเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ให้พัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนตํ่าตระหนักถึงประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้มีแนวทางการการลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแผนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและสามารถขยายผลการดำเนินโรงงานต่อไปได้ในพื้นที่ที่อื่นๆ ของประเทศซึ่งเป้าหมายในปี พ.ศ.2562 จะพัฒนาให้มีโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบจำนวน 30โรง มีทั้งการดำเนินงานกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งอบก.และหน่วยงานทั้งสามจะเข้าไปสนับสนุนให้โรงงานดำเนินการ

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ โดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กร จึงมุ่งเน้นการสร้างสมดุลของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในการนี้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ดูแลนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ (EEC) จำนวน 35 แห่ง มีเป้าหมายในการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและยกระดับอุตสาหกรรมในระยะแรกเป็นการยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา

ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวต่อว่า เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำตามกรอบแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงเกิดความร่วมมือระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการดำเนิน "โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือข่ายประชารัฐเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ (EEC) เพื่อต่อยอดไปสู่การบริหารจัดการตามหลักการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ระบุว่า วัตถุประสงค์ของพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนานโยบายแผนงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ (EEC) ดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก ที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน อบก. เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อร่วมมือในการลดก๊าซเรือนกระจกช่วยแก้ไขปัญหาโลกร้อนที่วิกฤตอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับภาคอุตสาหกรรม คือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก ยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่และมุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้อย่างยั่งยืน

นายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือ ส.อ.ท. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการต่างๆร่วมกับ อบก. และ กนอ. มาอย่างต่อเนื่องโดยได้ร่วมกับ อบก.ในการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรและนำไปสู่การจัดทำแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และร่วมกับ กนอ.ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ส.อ.ท.มีบทบาทความรับผิดชอบหลัก ได้แก่ พิจารณาส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการกำกับดูแลโครงการให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน, การส่งเสริมและสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเข้าร่วมดำเนินโครงการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้โรงงานอุตสาหกรรมจัดทำแผนและมาตรการด้านการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งร่วมกับ กนอ. และ อบก. เชิงนโยบายในการจัดทำแผน แนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจกและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของโครงการ
กำลังโหลดความคิดเห็น...