xs
xsm
sm
md
lg

งานช้าง Paccon2019 รวมนักเคมีครั้งใหญ่ที่ไบเทค 7-8 ก.พ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จัดงาน Paccon2019 พร้อมวาระฉลอง 60 ปี ภาคเคมี มหิดล รวมนักเคมีระดับชาติและระดับโลก พร้อมดึงนักวิทย์โนเบลจากผลงานสังเคราะห์สารสู่ "ยานจิ๋ว" ขนส่งยาตรงเป้าหมายร่วมงาน 7-8 ก.พ.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงจัดงาน PACCON 2019 เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2562 โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Together for the Benefit of Mankind” ซึ่งมุ่งเน้นพึงความสำคัญของงานวิจัยเคมีและเคมีประยุกต์ที่มีต่อมวลมุษยชาติในด้านต่างๆ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล แถลงว่า งาน PACCON 2019 จัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้นักเคมีไทยและต่างประเทศได้เผยแพร่ผลงานวิจัย ได้พบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น สร้างเครือข่ายวิจัยเพิ่ม การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งต่อยอดผลงานวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ด้านต่างๆซึ่งเป็นความจำเป็นของการวิจัย 4.0 ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติ นับเป็นเกียรติของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้จัดกิจกรรมสำคัญเช่นนี้ที่มีทั้งนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล นักเคมีที่มีชื่อเสียงระดับภูมิภาค ระดับประเทศอยู่พร้อมกัน

ด้าน ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว ชี้แจงว่า เนื่องในโอกาสที่สำคัญของภาควิชาเคมีของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะฉลอง 60 ปี ภายใต้แนวคิด Together for the Benefit of Mankind เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับปรัชญาวิสัยทัศน์ของสมาคมเคมีที่จะนำเอาความรู้เคมีพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสมาคมเคมีก็เป็นสมาคมวิชาชีพรวมนักเคมี นักอุตสาหกรรม นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจที่จะมาร่วมกันพัฒนาประเทศ การจัดงาน PACCON 2019 จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้กับนักเคมีจากประเทศอีกด้วย

รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหิดล กล่าวเสริมว่า เป็นโอกาสดีที่ชาวเคมีในประเทศไทย และนักศึกษาเคมีจะได้รับฟังการบรรยายพิเศษจาก Professor Dr.Bernard L. Feringa ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้คว้ารางวัลโนเบลสาขาเคมี ประจำปี พ.ศ.2559 เกี่ยวกับสารสังเคราะห์ที่มีการเลียนแบบของเครื่องจักรกล นอกจากนี้งานวิจัยดังกล่าวสามารถพัฒนาไปสู่ยานพาหนะขนาดเล็กมากในระดับนาโนเพื่อขนย้ายหรือส่งยาไปยังเซลล์เป้าหมายในร่างกาย และ สามารถรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพในอนาคต

รศ.ดร.ปราณี ภิญโญชีพ หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ประธานคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ PACCON 2019 แถลงว่า มีผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมกว่า 1,200 คน จาก 24 ประเทศ รวมทั้งได้รับเกียรติจากนักวิทยาศาสตร์สาขาเคมีชั้นนำแขนงต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศอีก 69 ท่าน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรรับเชิญใน 14 สาขาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านเคมี ประกอบไปด้วยนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้สนใจ มีการนำเสนอแบบบรรยาย จำนวน183 เรื่อง และแบบโปสเตอร์ จำนวน 599 เรื่อง และมีโครงการห้องเรียนดาว โดยเป็นการจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติเคมีแบบย่อส่วนให้กับคณาอาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาในประเทศและประเทศในกลุ่มอาเซียน

ทั้งนี้ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมป์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จัดการประชุมวิชานานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2019) ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ


กำลังโหลดความคิดเห็น...