xs
xsm
sm
md
lg

สสวท. - มทม. ลงนามร่วมมือการสร้างสื่อดิจิทัล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สสวท. จับมือ มทม. ลงนามความร่วมมือการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (มทม.) จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

การลงนามดังกล่าวมี ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. และรองศาสตราจารย์ สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี มทม. ร่วมกันลงนาม วัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของทั้งสองฝ่าย ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในรูปแบบดิจิทัล เช่น Virtual Experiment (VE), Augmented reality (AR) เป็นต้น รวมทั้งพัฒนาสื่อดิจิทัลที่รองรับกับระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ร่วมกันวิจัยและพัฒนาระบบการใช้สื่อดิจิทัลในการยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งเพื่ออบรมและพัฒนาครูในการใช้สื่อดิจิทัล ในการยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ให้กับครู นักเรียน และผู้ที่สนใจ โดยจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักการ Professional Learning Community (PLC)

ทั้งนี้ มีแนวทางความร่วมมือคือ จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ให้แก่บุคลากรของทั้งสองฝ่าย เช่น การเขียนและการใช้โปรแกรมสร้างโมเดล 3 มิติ เพื่อสร้างวัตถุต่างๆ ในสื่อดิจิทัล หรือการใช้โปรแกรมออกแบบภาพ 2 มิติ เพื่อสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ในสื่อการทดลองเสมือนจริง เป็นต้น การออกแบบเนื้อหาและพัฒนาสื่อดิจิทัลระดับชั้นมัธยม ศึกษา เช่น AR ประกอบหนังสือเรียน การทดลองเสมือนจริงเรื่องการจำแนกประเภทหิน เป็นต้น จัดอบรมการใช้สื่อดิจิทัลให้แก่ครู ตลอดจนออกแบบจัดทำ และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ให้กับครู นักเรียน และผู้ที่สนใจอีกด้วยกำลังโหลดความคิดเห็น...