xs
sm
md
lg

14 -16 มี.ค.วัดพลังคนรุ่นใหม่ในมหกรรม IT Contest ครั้งที่ 17

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


สวทช.จับมือสมาคมสยามกัมมาจลและ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 แสดงพลังคนรุ่นใหม่

กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตระหนักถึงความสำคัญ ของการเตรียมความพร้อมและการสร้างคนไทยให้พร้อมรองรับศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุทธศาสตร์ "วิทย์สร้างคน" ในการสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษย์ตั้งแต่ระดับเด็กจนถึงเยาวชน ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีด้านอิเล็คทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ด้วยความสำคัญดังกล่าว เนคเทคจึงได้ดำเนินการจัดงาน "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (Thailand IT Festival)"

ดร. ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กล่าวว่า งานนี้เป็นงานที่รวมสุดยอดผลงานที่พัฒนาจากองค์ความรู้และความสามารถของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นิสิต นัศึกษาและบุคคลทั่วไปได้นำความรู้และประสบการณ์ มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสร้าสรรค์ผลงานและนวัตกรรมผ่านกระบวนการคิดและการดำเนินการอย่างเป็นระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

โดยในปี 2561 เทคเทคได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้าย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจกรรมการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ International Foundation ได้ร่วมจัดงาน "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 17 (The Seventeenth Thailand IT Contest Festival: IT 2018)" ในระหว่างวันที่ 14 -16 มีนาคม 2561 ณ ไอซ์แลนด์ฮอล์ล ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด "Youngster's Power! : พลังนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนด้วยไอที" โดยภายในการจัดงาน จะมีการประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานนวัตกรรมด้าน IT ของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ 4 กิจกรรมคือ

1. การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20 (The Twentieth National Software Contest: NSC 2018) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบกับซอฟท์แวร์ในสาขาต่าง อาทิ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อช่วยเหลือคนพิการ และอีกหลายโปรแกรม รวมถึงการแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) ถือว่าเป็นการรวมสุดยอดโปรแกรมจากฝีมือและมันสมองของคนไทย

2. การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (The Twentieth Young Science Competition: YSC 2018 ) เพื่อสรรหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมชิงชัยในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEE) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา พบปะกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่จะเติบโต เป็นนักวิจัยในอนาคต ในสาขาวิทยากรคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ พลังงานและดาราศาสตร์ วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิศวกรรมศาสตร์

3. การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (The Seventeenth Youth's Electronic Circuit Contest: YECC 2018) โดยตัวแทนค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์จากทั่วประเทศ เพื่อชิงชัยและค้นหาสุดยอดนักประดิษฐ์ นักอิเล็กทรอนิกส์วัยเยาว์ ในการสร้างสรรค์อุปกรณ์สำหรับ Smart Farm และ Smart Factory

4. โครงการ 'ต่อต้นกล้าให้เติบใหญ่' โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่เยาวชนที่มีความตั้งใจจริง และผลงานมีศักยภาพในการต่อยอดพัฒนาร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อนำไปสู่การใช้งานได้จริง โดยเน้นการทำงานในรูปแบใหม่ที่เน้นการสร้างกลไกการทำงานร่วมกับภาคีในลักษณะของเครือข่ายจิตอาสา เพื่อสร้างความยั่งยืนของโครงการและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมไทย

นอกจากนี้ ในงานยังมีบูธกิจกรรมผลงานวิจัยของเนคเทคทางด้าน STEM education อย่างเช่น MuEeye และ KidBright เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในลักษณะลงมือปฏิบัติจริง เป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริม และกระตุ้นให้เยาวชนไทยเกิดความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เป็นการสั่งสมและบ่มเพาะทุนมนุษย์อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซด์ http:// fic.nectec.or.th/it2018
กำลังโหลดความคิดเห็น...