xs
sm
md
lg

สวทน.ลุยค่าอาสาเชียงราย ใช้วิทย์หนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เผยแพร่:

สวทน.ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา Digital Media Challenge ส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เพราะความรู้ในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำมาต่อยอดได้ในหลากหลายด้านเสมอ เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่หากนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้ดี ก็จะสร้างประโยชน์ให้กับวงการท่องเที่ยวได้ไม่น้อย

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จึงได้ร่วมกับเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินโครงการ “ส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ”

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อนำเอาความรู้ดังกล่าวไปใช้ส่งเสริมด้านการตลาด การขายและการบริการ รวมทั้งยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งเสริมด้านการตลาดให้แก่วงการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

สำหรับกิจกรรมในโครงการ เริ่มจากการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยว ซึ่งได้ทำการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อสำรวจความต้องการ และวางแผนนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลังจากทราบความต้องการของผู้ประกอบการแล้ว สวทน. และ สวทช. จึงเดินหน้าจัดกิจกรรม ค่ายอาสาพัฒนา Digital Media Challenge นี้ขึ้น ณ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 9 - 12 ก.พ.60 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมดังกล่าวได้เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีจิตอาสาต้องการทำประโยชน์เพื่อสังคม มาร่วมกิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ แล้วทำการผลิตผลงานสื่อดิจิทัล ทั้งภาพนิ่งและวีดีโอ เพื่อนำมาใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยว

กิจกรรมในวันงานตัวแทนนักศึกษา 10 ทีม จาก 7 สถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อเตรียมนำมาจัดทำสื่อดิจิทัลแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจของจังหวัดเชียงราย เช่น ไร่ชาฉุยฟง, วัดร่องเสือเต้น, ถนนคนเดินจังหวัดเชียงราย, งานเชียงรายดอกไม้บาน และการเปลี่ยนสีของหอนาฬิกาประจำเมือง ฯลฯ

หลังเก็บข้อมูลและสร้างสรรค์ผลงานแล้วเสร็จ ในวันถัดมาแต่ละทีม จึงได้นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้คำชี้แนะผลงาน รวมถึงทำการตัดสินผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย

ทีมงาน สวทน. เปิดเผยว่า กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและพัฒนาทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดอีกด้วย โดยผลงานผลิตทั้งหมดของกิจกรรมจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งจะนำไปมอบให้จังหวัดและผู้ประกอบการรายย่อยด้านท่องเที่ยวของเชียงราย เพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้ต่อไป

- ผลงานชนะเลิศประเภทคลิปวิดีโอ ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

- ผลงานชนะเลิศประเภทชุดภาพถ่าย Amazing Chiang Rai ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ผลงานชนะเลิศประเภทชุดภาพถ่าย Chiang Rai Lifestyle ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้หลังจากกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา Digital Media Challenge เสร็จสิ้นแล้ว กิจกรรมต่อไปที่อยู่ในโครงการ “ส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” ซึ่งเตรียมจะจัดขึ้นในเร็วๆ นี้ คือ “การสร้างความรู้ ทักษะ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น” เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดได้มีความรู้ สามารถนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สามารถทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยส่งเสริมการเพิ่มรายได้และเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดให้มากขึ้นกำลังโหลดความคิดเห็น...