xs
xsm
sm
md
lg

16-20 ส.ค. พร้อมจัด "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ '58"

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วช.พร้อมจัด "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี 2558" เตรียมขน 400 ผลงานวิจัยเจ๋งระดับประเทศร่วมโชว์ผลงาน พร้อมเสวนาวิชาการแก้ปัญหาชาติกว่า 100 หัวข้อ ระหว่างวันที่ 16-20 ส.ค. 2558 นี้ ณ เซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมชวนคนไทยรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ 19 ส.ค. เวลา 9.00 น.


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศแถลงข่าวจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ณ ห้องประชุมโลตัส 1-4 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2558

ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) เป็นกิจกรรมแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพวิชาการระดับชาติ ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น ปีที่ 10 เพื่อนำงานวิจัยบนหิ้งไปสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในเชิงพาณิชย์, อุตสาหกรรมและชุมชน

นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เม.ย. 2558 และให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน (Research for Quality of Life, Sustainable Economy and Society)

เลขาธิการ วช. เผยว่า กิจกรรมภายงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การแสดงนิทรรศการและการประชุมสัมมนาวิชาการหลากหลายประเด็น โดยในส่วนของ นิทรรศการจะมีตั้งแต่นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และราชวงศ์ ผลงานวิจัยและกิจกรรมจากหน่วยงานเครือข่ายระบบวิจัยและผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษามากกว่า 400 ผลงาน จาก 130 หน่วยงานวิจัยภายในประเทศ

"งานวิจัยที่ วช.คัดสรรมาให้ชมจะแบ่งนำเสนอเป็น 9 ประเด็นกลุ่มเรื่องวิจัย ได้แก่ งานวิจัยเพื่อการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป, งานวิจัยเพื่อพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม, งานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับภาคอุตสาหกรรม, งานวิจัยเพื่อสร้างธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, งานวิจัยเพื่อสุขภาพ การแพทย์ สังคมผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส, งานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม ศิลปกรรม การศึกษา และการพัฒนาชุมชน, งานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม, งานวิจัยเพื่อความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และงานวิจัเพื่อรองรับการสร้างความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน" เลขาธิการ วช.ไล่เรียง

นอกจากนี้ช่วงระหว่างการจัดงานวันที่ 16-20 ส.ค. 2558 ยังมีการประชุมสัมมนาในหลากหลายประเด็น ทั้งการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ, การสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ควรเร่งแก้ไข, การนำเสนอผลงานวิจัย Thailand Research Symposium และการถ่ายทอดเทคนิคและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (Twiligh Program) รวมแล้วกว่า 100 หัวข้อ ตลอดจนมุมเจรจาธุรกิจเพื่อต่อยอดงานวิจัย

"ไฮไลท์ของการประชุมวิชาการปีนี้เรามุ่งไปที่การส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยระหว่างประเทศไทยและประเทศอินเดีย วช. จึงร่วมกับสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดียจัดให้มี “การสัมมนาร่วมทางวิชาการระหว่างไทย-อินเดีย ภายใต้หัวข้อ “ความท้าทายทางด้านสังคมศาสตร์สำหรับประเทศไทยและอินเดียระหว่างวันที่ 19-20 ส.ค. ด้วย โดยหวังว่าความรู้จากการสัมมนาจะนำไปสู่การวางแผนการกำหนดทิศทางนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศร่วมกัน" เลขาธิการ วช.เผยระหว่างพิธีแถลง

ทั้งนี้พิธีเปิดมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 จะมีขึ้นในวันที่ 16 ส.ค 2558 ณ ห้องประชุมเวิลด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯโดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายด้านการวิจัยท้าทายไทย

"ในโอกาสเดียวกันนี้ วช.ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานภาคนิทรรศการและเปิดสัมมนาทางวิชาการระหว่างไทย-อินเดีย ในวันที่ 19 ส.ค. 2558 เวลา 9.00 น. ด้วย จึงอยากเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมรับเสด็จและชมผลงานในวันและเวลาดังกล่าว" เลขาธิการ วช.กล่าวเชิญชวนทิ้งท้าย

ทั้งนี้ภายในพิธีแถลงข่าว ยังมีผลงานวิจัยบางส่วนมาร่วมแสดงนิทรรศการด้วย อาทิ อุปกรณ์ช่วยสื่อสารทางใบหน้าสำหรับผู้ป่วยอัมพาต ผลงานวิจัยระดับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่พัฒนาชุดโปรแกรมช่วยสื่อสารให้กับผู้ป่วยอัมพาตและอาการที่ไม่สามารถขยับตัวได้ ด้วยกล้องตรวจจับการเคลื่อนไหวของใบหน้าและซอฟต์แวร์ภาษาไทยที่รองรับอารมณ์ความรู้สึก ทำให้ผู้ดูแลทราบความรู้สึกและความต้องการของผู้ป่วย ซึ่งจะช่วยยกระดับการรักษาพยาบาลและวงการผู้ป่วยอัมพาตไปอีกขั้น

ด้านผลงานนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมนำเลนส์สำหรับหนีบบริเวณกล้องสมาร์ทโฟนเพื่อเปลี่ยนเป็นกล้องจุลทรรศน์ขนาดกำลังขยาย 10 เท่าและ 20 เท่า

ส่วนของสำนักงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (วว.) ได้นำ 2 ผลงานนวัตกรรมวัสดุมาร่วมโชว์ ชิ้นแรกคือกาวติดฟันปลอม ที่พัฒนาขึ้นจากพลาสติกชนิดพิเศษ ซึ่งมีราคาถูกและปลอดภัยมากกว่าเมื่อเทียบกับกาวติดฟันปลอมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ส่วนอีกผลงานหนึ่งคือ เฝือกอ่อนย่อยสลายได้ จากการวิจัยของฝ่ายนวัตกรรมวัสดุที่ผลิตขึ้นจากพอลิเมอร์ชนิดพิเศษ ที่สามารถย่อยสลายในธรรมชาติได้เมื่อฝังกลบเป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งนอกจากจะเป็นมิตรต่อธรรมชาติแล้วยังมีราคาถูกกว่าเฝือกอ่อนนำเข้าถึงประมาณ 2 เท่า

พร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัว "น้องนกเจ้าฟ้า" สัญลักษณ์ประจำงานมหกรรมงานวิจัยในครั้งนี้ด้วย โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานได้ระหว่างวันที่ 16-20 ส.ค. 2558 ตั้งแต่เวลา 8.00-18.00 น. ณ ชั้น 22 และ 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลล์ กรุงเทพฯ เข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ผู้จัดงานร่วมถ่ายภาพ
น้องนกเจ้าฟ้า สัญลักษณ์ปรำงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558
จุฬาสมาร์ทเลนส์
จุฬาสมาร์ทเลนส์ ผลงานวิจัยจากภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อุปกรณ์ช่วยสื่อสารทางใบหน้าสำหรับผู้ป่วยอัมพาต ผลงานวิจัยระดับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผลงานวิจัยเฝือกอ่อนย่อยสลายได้โดย วว.
กาวติดฟันปลอมงานวิจัยโดย วว.
อุปกรณ์กายภาพบำบัดข้อเท้า ผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล
อุปกรณ์กายภาพบำบัดข้อเท้า ผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล
น้องนกเจ้าฟ้า ชนะเลิศการประกวดแข่งขันมาสตอต

กำลังโหลดความคิดเห็น...