xs
xsm
sm
md
lg

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 40.9 ล้านโดส กรุงเทพฯ ฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 95.4%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อว. เผย ไทยฉีดวัคซีนแล้ว 40,953,025 โดส และทั่วโลกแล้ว 5,761 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 309.16 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 95.4%

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 5,761 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 33.6 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 380 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 179 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 309.16 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (77.4% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 116.82 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 40,953,025 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 57.68%

ในการฉีดวัคซีน จำนวน 5,761 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 14 กันยายน 2564
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 40,953,025 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
- เข็มแรก 27,540,743 โดส (41.6% ของประชากร)
- เข็มสอง 12,795,707 โดส (19.3% ของประชากร)
- เข็มสาม 616,575 โดส (0.9% ของประชากร)

2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 14 ก.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 40,953,025 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 676,669 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 616,822 โดส/วัน)

3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
วัคซีน Sinovac
- เข็มที่ 1 13,307,382 โดส
- เข็มที่ 2 3,496,394 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน AstraZeneca
- เข็มที่ 1 10,133,924 โดส
- เข็มที่ 2 7,342,539 โดส
- เข็มที่ 3 217,253 โดส

วัคซีน Sinopharm
- เข็มที่ 1 3,697,794 โดส
- เข็มที่ 2 1,697,747 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน Pfizer
- เข็มที่ 1 401,643 โดส
- เข็มที่ 2 259,027 โดส
- เข็มที่ 3 399,322 โดส

4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย
- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่ 1 124.1% เข็มที่ 2 114.7% เข็มที่ 3 86.6%
- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่ 1 58.8% เข็มที่ 2 42.8% เข็มที่ 3 0%
- อสม เข็มที่ 1 68.8% เข็มที่ 2 45.1% เข็มที่ 3 0%
- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่ 1 55.5% เข็มที่ 2  24.7% เข็มที่ 3 0%
- ประชาชนทั่วไป เข็มที่ 1 55.5% เข็มที่ 2 24.7% เข็มที่ 3 0%
- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่ 1 52.2% เข็มที่ 2 21.2% เข็มที่ 3 0%
- หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่ 1 11.3% เข็มที่ 2 4.1% เข็มที่ 3 0%
รวม เข็มที่ 1 55.1% เข็มที่ 2 25.6% เข็มที่ 3 1.2%

5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่ 1 74.3% เข็มที่ 2 29.6% เข็มที่ 3 1.3% ประกอบด้วย
- กรุงเทพฯ เข็มที่ 1 95.4% เข็มที่ 2 36.9% เข็มที่ 3 1.9%
- สมุทรสาคร เข็มที่ 1 58.2% เข็มที่ 2 21.6% เข็มที่ 3 0.6%
- นนทบุรี เข็มที่ 1 57.5% เข็มที่ 2 22.6% เข็มที่ 3 0.7%
- สมุทรปราการ เข็มที่ 1 52.9% เข็มที่ 2 26.7% เข็มที่ 3 0.6%
- ปทุมธานี เข็มที่ 1 48% เข็มที่ 2 23.6% เข็มที่ 3 0.8%
- นครปฐม เข็มที่ 1 36.5% เข็มที่ 2 14% เข็มที่ 3 0.7%

จังหวัดอื่นๆ 71 จังหวัด เข็มที่ 1 28.9% เข็มที่ 2 14.7% เข็มที่ 3 0.7%
- ชลบุรี เข็มที่ 1 59.5% เข็มที่ 2 22.9% เข็มที่ 3 0.6%
- พระนครศรีอยุธยา เข็มที่ 1 54.5% เข็มที่ 2 22.9% เข็มที่ 3 1%
- สงขลา เข็มที่ 1 47.1% เข็มที่ 2 15.5% เข็มที่ 3 0.5%
- ยะลา เข็มที่ 1 42.6% เข็มที่ 2 19.1% เข็มที่ 3 0.8%
- ปัตตานี เข็มที่ 1 41.2% เข็มที่ 2 16.9% เข็มที่ 3 0.7%
- ฉะเชิงเทรา เข็มที่ 1 35.6% เข็มที่ 2 18.8% เข็มที่ 3 1.2%

6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 309,160,554 โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 116,822,846 โดส (26.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
2. ไทย จำนวน 40,953,025 โดส (41.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 39,142,205 โดส (19.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
4. มาเลเซีย จำนวน 38,990,335 โดส (66%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
5. เวียดนาม จำนวน 29,280,307 โดส (24.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
6. กัมพูชา จำนวน 21,884,047 โดส (67.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
7. สิงคโปร์ จำนวน 8,981,411 โดส (77.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
8. พม่า จำนวน 8,184,418 โดส (9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
9. ลาว จำนวน 4,543,362 โดส (36.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
10. บรูไน จำนวน 378,598 โดส (53.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ

7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 68.33%
2. อเมริกาเหนือ 10.13%
3. ยุโรป 12.01%
4. ละตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.86%
5. แอฟริกา 2.17%
6. โอเชียเนีย 0.50%

8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 2,148.12 ล้านโดส (76.7% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
2. อินเดีย จำนวน 752.04 ล้านโดส (27.5%)
3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 380.24 ล้านโดส (59.4%)
4. บราซิล จำนวน 210.55 ล้านโดส (51.1%)
5. ญี่ปุ่น จำนวน 144.31 ล้านโดส (57.2%)

9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. มัลดีฟส์ (94.5% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (88.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
3. บาห์เรน (85%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
4. อุรุกวัย (84.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
5. กาตาร์ (82.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
6. อิสราเอล (80.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
7. ชิลี (79%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
8. สิงคโปร์ (77.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)
9. จีน (76.7%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac และ CanSino)
10. เดนมาร์ก (75.8%) (ฉีดวัคซีนของ Moderna, Pfizer/BioNTech และ J&J) 
แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)กำลังโหลดความคิดเห็น