xs
xsm
sm
md
lg

วช. หนุนวิจัยอาหารเพื่อผู้ป่วยเบาหวานรสชาติไม่จืดชืดตำรับท้องถิ่นสุรินทร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 แกงสายบัวปลาทู
สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาตำรับอาหารท้องถิ่นสุรินทร์สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการรับประทานอาหารได้อย่างมีความสุข ได้ต้นแบบตำรับอาหารพิเศษ 40 ตำรับ วางแผนต่อยอดทดสอบประสิทธิภาพควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ เผยแพร่องค์ความรู้แก่สาธารณะ และผลิตในรูปอาหารพร้อมรับประทานในเชิงพาณิชย์ต่อไป

วันนี้ (18 ม.ค.) ดร.สุธีรา อินทเจริญศานต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ ภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พัฒนาตำรับอาหารท้องถิ่นสุรินทร์เป็นอาหารพิเศษสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โดยได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่านการบริหารจัดการทุนวิจัย โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ภายใต้แผนงานงบประมาณมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการของประเทศโดยเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มเรื่องอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัยผู้บริโภค

สำหรับแรงบันดาลใจที่ผลักดันในการพัฒนาตำรับอาหารท้องถิ่นสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนั้น เนื่องจาก ดร.สุธีราอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ได้แก่ ไทยเขมร ไทยกูย และไทยลาว จึงได้พบความหลากหลายของตำรับอาหารถิ่นที่แฝงด้วยภูมิปัญญาในการปรุงที่เป็นเอกลักษณ์ และหลายตำรับมีองค์ประกอบเป็นผักและสมุนไพรพื้นบ้านที่มีคุณสมบัติในการช่วยชะลอและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด อีกทั้งได้พบเห็นผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องทนรับประทานอาหารที่จืดชืด จึงเกิดความคิดในการพัฒนาตำรับอาหารที่เป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้อย่างมีความสุข

ผลจากการพัฒนาตำรับอาหารถิ่นเป็นอาหารพิเศษเพื่อผู้ป่วยเบาหวาน ดร.สุธีราพัฒนาตำรับอาหารพิเศษได้ 40 ตำรับ ซึ่งแบ่งเป็นตำรับอาหารคาว 21 ตำรับ เช่น แกงสายบัวปลาทู แกงหัวปลีใส่ไก่ แกงเผือกปลาย่าง ต้มปลาช่อนผักแขยง ตำมะเขือพวงใบมะขาม และตำรับอาหารหวาน 19 ตำรับ เช่น ขนมสายบัว
ขนมเทียนแก้ว ขนมผักปลัง วุ้นกระเจี๊ยบเขียว ข้าวต้มใบมะพร้าวสูตรผสมบุกและผักปลัง โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกอาหารท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นอาหารพิเศษนี้ คัดเลือกจากตำรับอาหารท้องถิ่นที่ประชาชนยังคงนิยมบริโภค และเป็นตำรับอาหารที่ใช้วัตถุดิบพืชผักพื้นบ้าน หาง่ายในท้องถิ่น และมีสรรพคุณช่วยชะลอและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด อีกทั้งยังมีวิธีปรุงประกอบไม่ซับซ้อนเพื่อให้ผู้ป่วยปรุงอาหารเองที่บ้านได้

การพัฒนาตำรับอาหารท้องถิ่นเพื่อผู้ป่วยเบาหวานนี้นักวิจัยพบอุปสรรคเรื่องวัตถุดิบไม่เพียงพอ เนื่องจากผักพื้นบ้านบางชนิดขึ้นอยู่กับฤดูกาล รวมถึงการคงคุณค่าทางโภชนาการและการยืดอายุการเก็บรักษาอาหารที่อยู่ในรูปการปรุงสุกพร้อมรับประทาน ทั้งนี้ ทีมวิจัยมีแนวทางในการต่อยอดผลงานต่อไป คือ การทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานทางคลีนิก การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและพฤกษเคมีจากห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันผลการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด จากนั้นยังมีแนวทางเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับตำรับอาหารพิเศษสำหรับผู้ป่วยเบาหวานแก่สาธารณะ และต่อยอดเทคโนโลยีผลิตอาหารพิเศษในรูปแบบอาหารพร้อมรับประทานสำหรับเชิงพาณิชย์ต่อไป

ในการวิจัยตำรับอาหารพิเศษนี้ ดร.สุธีรา ยังมีผู้ร่วมวิจัย ประกอบด้วยอาจารย์จากภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้แก่ นายจีระเดช อินทเจริญศานต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ นางสาวดาวินี ชิณวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา กิ่งจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย นางสมนึก โตมะสูงเนิน นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลสุรินทร์

ขนมสายบัว

 ตำมะเขือพวงใบมะขาม

 ขนมเทียนแก้ว

 ดร.สุธีรา อินทเจริญศานต์ หัวหน้าโครงการวิจัย

อ.จีระเดช อินทเจริญศานต์ ผู้ร่วมวิจัย

นางสมนึก โตมะสูงเนิน ผู้ร่วมวิจัย

 อ.ดาวินี ชิณวงศ์ ผู้ร่วมวิจัย

ผศ.กัญญา กิ่งจันทร์ ผู้ร่วมวิจัย
กำลังโหลดความคิดเห็น...