xs
xsm
sm
md
lg

อว.ตั้ง คกก.ที่ปรึกษาพลิกโฉม "มหาวิทยาลัย" ปลดล็อก อ.พิเศษสอนได้เกิน 50% ของรายวิชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อว. ตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เตรียมกลุ่มมหาวิทยาลัยตามศักยภาพพร้อมปลดล๊อคแบบฟอร์มกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ สถาบันการศึกษามีอิสระ เผยให้จัดหาอาจารย์พิเศษมาช่วยสอนได้เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้มอบหมายให้คณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของ รมว.อว. ที่มี รศ.ดร. พีระพงศ์ ทีฆสกุล เป็นประธาน ได้ไปดำเนินการเรื่องการปลดล๊อคและปฏิรูปมหาวิทยาลัยมานั้น ขณะนี้มีความคืบหน้าโดยมีประเด็นที่ได้ดำเนินการไปแล้ว โดยเฉพาะการปลดล๊อคประเด็นแบบฟอร์มกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) 3-7 โดยคณะทำงานด้านกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งมี ศ.ดร. สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน เป็นประธานทำงานร่วมกับนายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ โดยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้แจ้งเน้นย้ำให้มหาวิทยาลัยทราบว่า แบบฟอร์ม มคอ. 3-7 นั้น สถาบันการศึกษามีอิสระในการดำเนินการเองได้โดยไม่ต้องใช้แบบฟอร์มหรือรายละเอียดตาม มคอ. ไปอีกครั้งหนึ่ง ที่สำคัญได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัย โดยคณะทำงานด้านคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน เป็นประธาน ได้เสนอและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.) และดำเนินการจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะดำเนินการแบ่งกลุ่มประเภทมหาวิทยาลัยตามศักยภาพตามความสมัครใจเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถเปล่งรัศมีสูงสุดตามศักยภาพที่มี

นอกจากนี้คณะทำงานได้เสนอปลดล็อคเพิ่มเติมประเด็นการจัดหาอาจารย์พิเศษมาช่วยสอนในรายวิชาต่างๆ ของแต่ละหลักสูตร ซึ่งเดิมให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชานั้น ขณะนี้ กกอ. ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหาอาจารย์พิเศษมาช่วยสอนในรายวิชาต่างๆ ของแต่ละหลักสูตร อาจมีชั่วโมงสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชานั้นได้ ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์ประจำทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้นร่วมด้วย เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละรายวิชาที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร และเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาอาจารย์ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้ทำหนังสือชี้แจงไปยังสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งแล้ว และต่อจากนี้ จะมีการทยอยปลดล็อคทั้งในเรื่อง มคอ. เกณฑ์หลักสูตร และตำแหน่งวิชาการต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...