xs
xsm
sm
md
lg

"สอศ.-สพฐ.-ซีพี ออลล์"ร่วมกันจัดหลักสูตรทางไกลผลิตกำลังคน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"สอศ.-สพฐ.-ซีพี ออลล์" รวมพลังเชื่อมโยงสอนวิชาชีพผลิตกำลังคนผ่านการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทางไกล

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกันผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ผมเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นความร่วมมือที่สามารถพัฒนาการศึกษาให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการศึกษาต่อตามความถนัดของตนเอง และเป็นการเพิ่มศักยภาพนำไป สู่การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการเชื่อมโยงการศึกษา และการบูรณาการจัดการศึกษารูปแบบการเรียนทางไกลร่วมกัน จะส่งผลให้ผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้ค้นพบความถนัดของตนเองเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อสายอาชีพ ดังนี้ สอศ. และ สพฐ. ร่วมกันกำหนดนโยบาย และเป้าหมายในการผลิตและพัฒนากำลังคนในการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษาร่วมกัน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้สถานศึกษาสังกัด สอศ. และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ใช้เป็นแนวทาง ในการรับสมัครผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ และบริษัทร่วมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยบริษัทสนับสนุนห้องเรียนทางไกล ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่ามีข้อตกลงในการสนับสนุนให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. ร่วมจัดการเรียนการสอนวิชาชีพรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการร่วมกับ สอศ. และบริษัท พร้อมทั้งจัดทำแผนการเรียนการสอนและแผนการฝึกอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษาและทวิภาคี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการประชุมหารือ วางแผน จัดระบบ กำหนดระเบียบ การประเมินผล และเรื่องต่างๆ ร่วมกัน

นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าบริษัท จะรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา และ ทวิภาคี พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโครงการ โดยผ่านโรงเรียนสังกัด สพฐ. และสนับสนุนห้องเรียนและอุปกรณ์รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ซึ่งเป็นโรงเรียนปลายทางตามความเหมาะสม โดยห้องเรียนทางไกลต้นทาง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และสถานศึกษาสังกัด สอศ. ที่ร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ณ ห้องเรียนต้นทางกำลังโหลดความคิดเห็น...