xs
xsm
sm
md
lg

สภากทม.เห็นชอบ ยืดเวลาบังคับใช้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ 80 บาท เป็น 1 ต.ค. 63

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สภากทม.เห็นชอบชะลอการบังคับใช้ข้อบัญญัติค่าธรรมเนียมเก็บขยะบ้าน 80 บาท ออกไปอีก 1 ปี โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563 อ้างเศรษฐกิจชะลอตัว ขอเวลาจัดทำระบบรองรับการชำระเงิน

วันนี้ (6 ก.ย.) ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งมี ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. เป็นประธาน โดยวาระสำคัญที่มีการพิจารณาและอภิปราย คือ ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.2562 ซึ่งจะมีการปรับขึ้นค่าเก็บขยะบ้านเรือนทั่วไป 80บาท บังคับใช้ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ 

นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่...) พ.ศ. ... รายงานผลการพิจารณาว่า เนื่องจากเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการลดภาระค่าใช้จ่ายของภาคประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ตลอดจนเพื่อให้กทม.มีระยะเวลาในการจัดทำระบบเพื่อรองรับการชำระเงินรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน จึงเห็นสมควรให้ชะลอการบังคับใช้ข้อบัญญัติดังกล่าว โดยคณะกรรมการวิสามัญฯ มีข้อสังเกต ดังนี้ การออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในช่วงที่สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจชะลอตัว อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน รวมทั้งการที่เศรษฐกิจจะขยายตัวอาจต้องใช้ระยะเวลานานเกินกว่า 1 ปี นอกจากนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย กรุงเทพมหานครควรศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้ส่งเสริมการสร้างวินัยในการดูแลสิ่งแวดล้อม และเกิดความเป็นธรรมต่อสังคม

ในส่วนของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันอภิปรายและตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อบัญญัติดังกล่าวว่า การจำแนกบัญชีแนบท้ายตามประเภทของผู้ที่ทำให้เกิดขยะเป็นสิ่งสำคัญ อาทิ ในส่วนของตลาดสด ร้านค้าซึ่งเป็นแหล่งผลิตขยะขนาดใหญ่ต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมตามจำนวนน้ำหนักเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครควรรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบสิ่งแวดล้อม ร่วมมือในการจัดการปัญหาขยะของกรุงเทพมหานคร ด้วยการลดและคัดแยกขยะ ก่อนทิ้งซึ่งเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ให้สวยงาม สมกับที่กรุงเทพฯได้รับรางวัลเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวอันดับ 1 อีกสมัย

จากนั้นที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่...) พ.ศ....ในวาระที่สอง วาระที่สาม และจะส่งต่อให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม ไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...