xs
xsm
sm
md
lg

อย.สั่ง บ.เอส แอนด์ เจฯ ระงับผลิต-นำเข้า-ส่งออกน้ำมันกัญชง เหตุยังไม่ได้เป็นผู้รับอนุญาต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อย.สั่งบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนลฯ ระงับการผลิต นําเข้าหรือส่งออกน้ำมันกัญชง พร้อมส่งคืนคำขอใบรับรอง เหตุยังไม่ได้เป็นผู้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ “หมอธีระวัฒน์” ชม เป็น อย.ยุคใหม่ ทักท้วง 24 ชม.ก็ปฏิบัติทันที

วันนี้ (5 ก.ย.) นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ว่า “อย.เพื่อประชาชน ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน เกิดมาเพิ่งเคยเห็น อย แบบนี้ วันนี้ เมื่อมีการทักท้วง ในเวลา 24 ชั่วโมง ปฏิบัติทันที ให้หยุดการดำเนินการและขอคืนคำขอคำอนุญาต หยุดดำเนินการผลิตนำเข้าและส่งออก

“ขอคารวะ อย ยุคใหม่ ที่เป็นงานชิ้นแรก ตามนโยบาย ของ ท่านรองนายกฯ และ รมต.สาธารณสุข เรื่องกัญชา กัญชงเพื่อประชาชน และต้องมีเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพและระบบสาธารณสุข ติดตามผลงานอย่างใจจดใจจ่อ” นพ.ธีระวัฒน์ ระบุ พร้อมกับโพสต์ภาพหนังสือจาก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ลงนามโดย นางสาวสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการ อย. เลขที่ สธ.1003.2/11665 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 ถึง บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) เรื่อง ให้หยุดการดําเนินการและขอคืนคําขอการขอรับหนังสือรับรองการนําเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 5

เนื้อหาในหนังสือดังกล่าวระบุว่า ตามที่ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) ได้ยื่นคําขอรับหนังสือรับรองเพื่อนําเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 จํานวน 1 รายการ คือ น้ำมันเมล็ดเฮมพ์ (Hemp seed oil) หรือชื่อการค้า Hemp seed oil pressed and refined Community Trade ปริมาณ 2 กิโลกรัม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอเรียนว่า ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 มาตรา 26/5 กําหนดผู้ขออนุญาต เป็น (1) หน่วยงานของรัฐหรือสภากาชาดไทย (2) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม ทันตกรรม การสัตวแพทย์ ชั้นหนึ่ง การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือหมอพื้นบ้าน (3) สถาบันอุดมศึกษา (4) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน (5) ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ (6) ผู้ป่วย เดินทางระหว่างประเทศที่มีความจําเป็นต้องนํายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อใช้รักษาโรคเฉพาะตัว (7) ผู้ขออนุญาตอื่นตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) ยังไม่ได้เป็นผู้รับอนุญาตตามมาตรา 26/5(7) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยา จึงขอให้หยุดการดําเนินการผลิต นําเข้าหรือส่งออกและขอคืนคําขอรับหนังสือรับรองเพื่อนําเข้าซึ่งยาเสพติด ให้โทษในประเภท 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สําหรับการคืนเงินตามค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2560 ที่บริษัทฯ ได้ชําระที่ฝ่ายการคลังแล้ว ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ 2-62/43961 อยู่ระหว่างดําเนินการขออนุมัติใช้เงินจากบัญชีสํานักงานคณะกรรมการ อาหารและยา (เพื่อรายได้จากการดําเนินงาน) เพื่อคืนให้แก่บริษัทฯ จํานวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)กำลังโหลดความคิดเห็น...