xs
xsm
sm
md
lg

นิด้าโพลชี้คนไทย 43% ไม่เห็นด้วยปิดผับตี 4 เผย 37% ไม่มั่นใจช่วยพยุง ศก.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นิด้าโพลเผย 43% ไม่เห็นด้วยขยายเวลาปิดผับตี 4 บอกเวลาเดิมเหมาะสมแล้ว เมื่อเจาะลึกกลุ่มคนเคยไปเที่ยวสถานบันเทิง พบ 39% หนุนปิดผับตี 4 ส่วนคนไม่เคยไปเที่ยวเลยหนุนให้ปิดตีสองตามเดิม แต่ 37% ไม่มั่นใจจะช่วยเพิ่มรายได้ พยุงเศรษฐกิจประเทศ

วันี้ (28 ส.ค.) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง “ปิดผับตี 4” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 26 - 27 ส.ค. 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป จำนวน 1,257หน่วยตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.94 ไม่เคยไปเที่ยวสถานบันเทิงในยามค่ำคืน เคยไปร้อยละ 39.06 โดยความถี่ในการไปเที่ยวสถายบันเทิงช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา ร้อยละ 48.07 ระบุว่า มีไปบ้างแล้วแต่โอกาส/เทศกาล ร้อยละ 32.79 ระบุว่า ไม่ได้ไปเลย ร้อยละ 12.83 ระบุว่า เดือนละครั้ง ร้อยละ 4.48 ระบุว่า อาทิตย์ละวัน ร้อยละ 1.63 ระบุว่า เกือบทุกวัน (3 - 5 วัน/สัปดาห์) และร้อยละ 0.20 ระบุว่า ทุกวัน (7 วัน/สัปดาห์)

ส่วนแนวคิดที่จะขยายเวลาปิดสถานบันเทิง เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติ เช่น ภูเก็ต พัทยา จากเวลา 02.00 น. ออกไปเป็นเวลา 04.00 น. พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.36 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย โดยปิดเวลา 02.00 น. เหมาะสมดีอยู่แล้ว ไม่ดึกจนเกินไป ไม่รบกวนเวลาพักผ่อนของคนที่พักอาศัยใกล้กับสถานบันเทิง และผู้ที่ประกอบอาชีพในตอนเช้า การขยายเวลาไม่ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น อาจก่อให้เกิดอาชญากรรมและอุบัติเหตุเพิ่ม ร้อยละ 27.84 เห็นด้วยปิดสถานบันเทิง เวลา 04.00 น. เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติ เพราะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว ทำให้เกิดเงินหมุนเวียน เศรษฐกิจภายในประเทศดีขึ้น แต่ควรแบ่งโซนให้เหมาะสม มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ร้อยละ 7.88 ไม่ควรอนุญาตให้มีสถานบันเทิงยามค่ำคืน เพื่อลดอาชญากรรม อุบัติเหตุ ร้อยละ 6.92 ให้ปิดสถานบันเทิง เวลา 04.00 น. เหมือนกันทั่วประเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน ร้อยละ 6.84 ควรปิดสถานบันเทิง ก่อนเวลา 02.00 น.

จำนวนของผู้ที่ระบุว่าเคยไปสถานบันเทิง ส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.92 ระบุว่า ควรอนุญาตให้ปิดสถานบันเทิง เวลา 04.00 น. เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติ ร้อยละ 39.72 ระบุว่า ปิดสถานบันเทิง เวลา 02.00 น. เหมาะสมดีแล้ว ร้อยละ 9.57 ควรจะอนุญาตปิดสถานบันเทิง เวลา 04.00 น. เหมือนกันทั่วประเทศ ร้อยละ 5.09 ระบุว่า ควรปิดสถานบันเทิงก่อนเวลา 02.00 น. ส่วนผู้ที่ระบุว่าไม่เคยไปสถานบันเทิง ส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.69 ระบุว่า ปิดสถานบันเทิง เวลา 02.00 น. เหมาะสมดีอยู่แล้ว รองลงมา ร้อยละ 20.11 ระบุว่า ควรอนุญาตให้ปิดสถานบันเทิง เวลา 04.00 น. เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ร้อยละ 10.97 ระบุว่า ไม่ควรอนุญาตให้มีสถานบันเทิงยามค่ำคืน

เมื่อถามถึงความมั่นใจของประชาชนต่อการขยายเวลาปิดสถานบันเทิงในเมืองท่องเที่ยว จะช่วยพยุงรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว พบว่า ร้อยละ 37.39 ไม่มั่นใจเลย ร้อยละ 27.76 ไม่ค่อยมั่นใจ ร้อยละ 16.39 ค่อนข้างมั่นใจ ร้อยละ 14.64 มั่นใจมากกำลังโหลดความคิดเห็น...