xs
xsm
sm
md
lg

กสศ.จัดงบ 20 ล.อุดหนุน นร.ยากจนพิเศษ ร.ร.ตชด. 1 หมื่นคน ชื่นชมครูฝ่าฝน-พื้นที่กันดาร เข้าถึงบ้านคัดกรองเด็ก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กสศ.เตรียมงบ 20 ล้านบาท อุดหนุนเด็กยากจนพิเศษ ร.ร.ตชด. รวมกว่า 10,000 คน ตั้งแต่อนุบาล-มัธยม ในภาคเรียนที่ 1/2562 ชื่นชม ครู ตชด.ฝ่าฝน เส้นทางยากลำบาก เยี่ยมบ้านคัดกรองเด็ก ชี้ครูเยี่ยมบ้านเด็ก ช่วยให้เข้าใจปัญหาเด็กแต่ละคน เพิ่มคุณภาพการสอน

วันนี้ (22 ส.ค.) ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กล่าวว่า ช่วง ก.ค. - ส.ค. ที่ผ่านมา ครูสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บก.ตชด.) กว่า 2,196 คนได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ตชด. เพื่อคัดกรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ถือเป็นการเดินทางที่ยากลำบาก เพราะสภาพส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูง ทุรกันดาร โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน แต่ครู ตชด.ก็สามารถเก็บข้อมูลนักเรียนเข้ามาได้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด ล่าสุด มีนักเรียนยากจนพิเศษสังกัด บก.ตชด. ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการสถานศึกษาแล้วราว 10,000 คน ทั้งหมดจะได้รับการจัดสรรทุนเสมอภาคจาก กสศ. ประกอบด้วย เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานต่อเทอมจำนวน 500 บาทในเด็กอนุบาล-ประถม และ 1,500 บาท สำหรับเด็กมัธยม และเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษอย่างมีเงื่อนไข 1,000 บาทต่อเทอม เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย เช่น ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์ ค่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ค่าอาหาร ค่าครองชีพ ค่าพาหนะ รวมทั้งกิจกรรมสร้างเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาในโรงเรียน เป็นต้น โดย กสศ. เตรียมงบประมาณไว้ราว 20 ล้านบาท เพื่อนักเรียน ตชด. ในภาคเรียนที่ 1/2562

ดร.ไกรยส กล่าวว่า กสศ.และคณะวิจัย ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโรงเรียนสังกัด บก.ตชด. พบว่า ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนพิเศษ ครัวเรือนมีรายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับฤดูกาลและหลายครอบครัวได้รับเพียงค่าจ้างขั้นต่ำหรือน้อยกว่า นักเรียนส่วนใหญ่อายุไม่ตรงตามเกณฑ์ เนื่องจากครอบครัวโยกย้ายถิ่นฐานบ่อยตามแหล่งการจ้างงานของผู้ปกครอง นักเรียนบางส่วนขาดเรียนบ่อยเพื่อไปช่วยผู้ปกครองประกอบอาชีพ บางครอบครัวนักเรียนที่เป็นพี่น้องสลับกันมาโรงเรียน กสศ. และ บก.ตชด. ได้ร่วมกันสนับสนุนมาตรการสร้างเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาที่ยั่งยืนผ่านการส่งเสริมการเยี่ยมบ้าน เพื่อให้ครูได้รู้จักสภาพความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเด็กและครอบครัวอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล ให้ครูและโรงเรียนนำข้อมูลเหล่านี้มาวางแผนสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

"การที่ครู ตชด. ลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้าน พบสภาพความเป็นอยู่จริง เป็นกระบวนการที่ทำให้ครูได้ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจปัญหาของเด็กแต่ละคนมากขึ้น ความเข้าใจนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อการเรียนการสอน ซึ่งมีงานวิจัยระบุว่า ถ้าครูมีความเข้าใจเด็กมากขึ้นเท่าใด คุณภาพการเรียนการสอนก็จะดีขึ้นเท่านั้น เพราะครูจะสามารถสอนเด็กได้เป็นรายบุคคล อย่างเต็มศักยภาพ โดยโรงเรียนสามารถใช้งบประมาณจากทุนเสมอภาคในการสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละท้องถิ่น" ดร.ไกรยส กล่าว

ด.ต.หญิง วิไล ธนวิภาศรี ครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยสลุง สังกัด บก.ตชด. อ.แม่ระมาด จ.ตาก กล่าวว่า โรงเรียนบ้านห้วยสลุงมีนักเรียนคละชั้น ประมาณ 80 กว่าคน ส่วนใหญ่เป็นเด็กชาติพันธุ์ หลายคนมีความต้องการเร่งด่วนเรื่องการจัดการศึกษา ดูแลความเป็นอยู่ด้านคุณภาพชีวิต สุขอนามัย รวมถึงความช่วยเหลือเรื่องอุปกรณ์การศึกษา ประสบปัญหาด้านระยะทาง และการเดินทางในพื้นที่กันดาร เด็กบ้านใกล้ส่วนใหญ่จะใช้วิธีเดินเท้า บางส่วนที่ไกลออกไปต้องใช้บริการรถรับส่งรายเดือน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 250-300 บาท ขณะที่เด็กซึ่งมาจากหมู่บ้านห่างออกไปประมาณ 50-60 กิโลเมตรในพื้นที่ดอยสูง หรือบ้านใกล้ แต่ผู้ปกครองต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่ ทางโรงเรียนจัดอาคารพักนอนให้

"นักเรียนของที่นี่อยากมาโรงเรียนทุกวัน เพราะโรงเรียนเป็นเสมือนบ้านหลังที่สองเป็นที่พึ่งพิง ไม่เพียงแต่จะฝากอนาคตไว้เท่านั้น แต่ยังถือว่าเป็นพื้นที่ที่เห็นความสำคัญของวัยเด็ก ซึ่งบางแง่มุม บ้านของพวกเขาอาจจะมอบให้ไม่ได้ เด็กบางคนเมื่ออยู่บ้านจะกลายเป็นกำลังแรงงานหลักของบ้าน ต้องทำงานบ้านหรือต้องไปใช้แรงรับจ้างเก็บผลผลิตทางการเกษตร เด็กบ้านไกลทุกคน จะบอกเหมือนๆ กันว่า มื้ออาหาร และที่พักอาศัย ที่ดีที่สุดที่พวกเขาได้รับนั้นอยู่ที่โรงเรียน เพราะเมื่อกลับบ้านแต่ละมื้อจะได้กินเพียงแค่ข้าวกับน้ำพริกและผักที่เก็บได้จากรอบๆ บ้านหรือละแวกใกล้เคียงเท่านั้น บ้านพักนักเรียนบางคนไม่มีฝาบ้านหรือเป็นเพียงเพิงพักชั่วคราวเท่านั้น โรงเรียนจึงกลายเป็นเหมือนบ้านอีกหลังหนึ่ง เป็นพื้นที่ที่พวกเขาฝากทั้งชีวิตและปากท้องไว้ในทุกๆ วัน" ครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยสลุง กล่าว

ทั้งนี้ หากประชาชนหรือภาคเอกชนใดสนใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนพิเศษในโรงเรียนสังกัด บก.ตชด. เหล่านี้ สามารถบริจาค สมทบเพิ่มเติม โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-2 079-5475
กำลังโหลดความคิดเห็น...