xs
xsm
sm
md
lg

“อนันต์”หนุนคนกรมศิลป์ทำวิจัย-สร้างองค์ความรู้ใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"อนันต์" หนุนบุคลากรในสังกัดกรมศิลป์ค้นคว้างานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้สำคัญใหม่ พร้อมนำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้จริง

วันนี้ (22 ส.ค.) ที่หอสมุดแห่งชาติ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า กรมศิลปากรได้จัดงานสัมมนา วิจัย วิจักขณ์ เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการของกรมศิลปากร ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่ง นอกจากเหนือจากการพัฒนา อนุรักษ์ สร้างสรรค์ต่างๆ แล้ว และนับเป็นหัวใจด้านวิชาการ ที่สนับสนุนบุคลากร นักวิชาการ ในสังกัด ทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ไม่ว่าจะเป็นงานโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ เอกสาร งานจารึก งานประวัติศาสตร์ งานศิลปะ ซึ่งได้มุ่งเน้นประเด็นที่สังคมสนใจ เป็นเรื่องที่นักวิจัยสนใจ มีความถนัด และให้นำผลการศึกษา สร้างองค์ความรู้สำคัญใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ได้จริง สามารถพัฒนาการทำงานของกรมศิลปากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนนำไปเผยแพร่ สู่สาธารณะ อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ มีผลงานที่นำเสนอ รวม 47 รายการ เช่น การสำรวจทางโบราณคดีและหลักฐานที่พบใหม่จากแหล่งเรือจมคล่องท่อม จ.กระบี่ ข้อมูลการขุดค้นเตาเผาภาชนะ บ้านป่าตึง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ฯลฯ

ทั้งนี้ ผลงานวิชาการ วิจัย วิจักษณ์ แต่ละส่วนเป็นประโยชน์มาก ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาศิลปะ โบราณวัตถุ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อมีการค้นพบโบราณวัตถุชิ้นใหม่ๆ ก็นำผลการศึกษา มาใช้ศึกษาอ้างอิง และนำไปสู่การปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาใหม่ทั้งหมด ขณะเดียวกันก็ ได้นำผลการศึกษาโบราณสถานในอยุธยา มาเป็นส่วนหนึ่งในการบูรณะได้ด้วย ขณะเดียวกันจากการศึกษายังทำให้สามารถประเมินเพื่อรับรู้ถึงการก่อสร้างโบราณสถานแต่ละยุคสมัย ช่วยให้การออกแบบทางด้านการอนุรักษ์ และการบูรณะได้ตรงกับยุคสมัย เช่น การศึกษาเจดีย์ที่ จ.สุโขทัย ที่มีกระจายอยู่จำนวนมาก ซึ่งผลการศึกษาพบว่าเจดีย์เหล่านี้ไม่ได้สร้างในครั้งเดียว รวมทั้งทำให้รู้ถึงยุคสมัยของการสร้างเจดีย์แต่ละองค์ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ให้แก่นักอนุรักษ์สามารถแยกแยะออกว่าแต่ละยุคต่างกันอย่างไร ควรมีวิธีการบูรณะอย่างไร ในยุคสมัยต่างๆ ทั้งส่งผลดีทำให้นักท่องเที่ยวได้ทราบข้อมูลของโบราณสถานอีกด้วยด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...