xs
xsm
sm
md
lg

นร.ป.6 สังกัด กทม.สอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน 194 คน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย 89 โรง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นักเรียน ป.6 สังกัด ร.ร.กทม. สอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน จำนวน 194 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4 เท่า ร.ร.มีคะแนน O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ย 89 โรง

วันนี้ (13 ส.ค.) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานพิธีมอบโล่เกียรติคุณและประกาศเกียรติบัตรแก่โรงเรียน กทม.ที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 194 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 เป็นจํานวนถึง 142 คน หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 4 เท่า จากปีที่แล้ว

นางศิลปสวย กล่าวว่า ผลการทดสอบปรากฏ O-NET พบว่า นักเรียนชั้น ป.6 สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวนทั้งสิ้น 194 คน ประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 154 คน วิชาภาษาอังกฤษ 33 คน และ ได้คะแนนเต็มทั้งวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ จํานวน 7 คน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 เป็นจํานวนถึง 142 คน หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 4 เท่า จากปีที่แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นผลสําเร็จตามนโยบายของ กทม. ที่มุ่งยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 นอกจากนี้ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีคะแนนเฉลี่ย O-NET สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทั้ง 4 วิชา มีจํานวนถึง 89 โรงเรียน โดยโรงเรียนที่ทําผลงานต่อเนื่อง 7 ปี มีจํานวน 10 โรงเรียน ต่อเนื่อง 6 ปี จํานวน 1 โรงเรียน ต่อเนื่อง 4 ปี จํานวน 6 โรงเรียน ต่อเนื่อง 3 ปี จํานวน 10 โรงเรียน ต่อเนื่อง 2 ปี จํานวน 26 โรงเรียน และสูงกว่าระดับประเทศเฉพาะในปีการศึกษา 2561 จํานวน 36 โรงเรียน

"กรุงเทพมหานครมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาของนักเรียนจนเกิดความก้าวหน้า จึงทำให้มีจำนวนนักเรียนสอบผ่าน O-NET มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากครูและผู้ปกครองจึงทำให้นักเรียนมีผลการสอบ O-NET ที่ดี ซึ่งต้องขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 คะแนนเต็ม 100 คะแนน และขอให้นักเรียนทุกคนตระหนักถึงความภาคภูมิใจของผู้ปกครองและคุณครูที่มีต่อความสําเร็จของนักเรียนในครั้งนี้ อีกทั้งขอชื่นชมโรงเรียนที่พัฒนาลูกศิษย์ของตน จนทําให้ผลการทดสอบ O-NET ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ โล่เกียรติคุณและประกาศเกียรติบัตรที่ได้มอบให้ในวันนี้ ถือเป็นเกียรติแห่งความพากเพียร อุตสาหะ วิริยะ จึงขอให้รักษาความดีแห่งเกียรตินี้ไว้ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อให้ประสบผลสำเร็จอย่างสูงสุด สามารถทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่อไปในอนาคต" ปลัด กทม.กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...