xs
xsm
sm
md
lg

รมช. สาธารณสุข จับมือ 6 หน่วยงาน บูรณาการความร่วมมือดูแลสุขภาพคนวัยทำงาน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เตรียมลงนามความร่วมมือกับ 6 หน่วยงาน บูรณาการความร่วมมือส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ ในวันที่ 12 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562ที่โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน แถลงข่าวความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ และการเตรียมการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน

ดร.สาธิตกล่าวว่า กลุ่มคนวัยทำงานเป็นประชากรกลุ่มหลักที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สร้างผลผลิตให้ประเทศ สามารถแข่งขันในระบบเศรษฐกิจโลก ปัจจุบันไทยมีประชากรวัยทำงาน อายุ 15 ปีถึง 59 ปี ประมาณ 56 ล้านคน หรือ 2 ใน 3 ของประชากรทั่วประเทศ จึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มนี้ในทุกๆ ด้าน ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้คนวัยทำงานได้รับการดูแลที่เหมาะสมทั้งด้านสุขภาพกายและจิต โดยได้เตรียมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คนวัยทำงานในสถานประกอบการ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และ 6 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ในวันที่ 12 กันยายน 2562 เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้คนวัยทำงานมีสุขภาพดี มีความสุข อายุยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดภาระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข

ด้านพญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัย ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี “10 Packages ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ” เป็นคู่มือ Electronic Book ประกอบด้วย ชุดที่ 1 หุ่นดี สุขภาพดี ชุดที่ 2 จิตสดใส ใจเป็นสุข ชุดที่ 3 ครอบครัวสดใส ใส่ใจดูแล ชุดที่ 4 สุดยอดคุณแม่ ชุดที่ 5 เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า พาชีวายืนยาว ชุดที่ 6 พิชิตออฟฟิศซินโดรม ชุดที่ 7 สถานประกอบการจะก้าวไกล ต้องใส่ใจสุขภาพแรงงานต่างชาติ ชุดที่ 8 สถานประกอบการดี ชีวีสดใสไร้แอลกอฮอล์ บุหรี่ ชุดที่ 9 โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ และชุดที่ 10 สถานประกอบการปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดี มีสมดุลชีวิต เพื่อให้หน่วยงาน สถานประกอบการ ใช้เป็นแนวทางนำไปออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงาน ตามสภาพปัญหาสุขภาพในแต่ละมิติและความต้องการ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. กล่าวว่า “คนวัยทำงาน ในองค์กร” ถือเป็นบุคคลสำคัญและเป็นกำลังหลักของทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม หากมีความสุขในการทำงาน ส่งผลให้ความเครียด อุบัติเหตุ และโรคที่เกิดจากการทำงานลดลง สสส. จัดทำโครงการ Happy Workplace ตั้งแต่ปี 2552 โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรสุขภาวะ พัฒนาบุคลากรให้พร้อมทั้งด้านทักษะชีวิตและคุณภาพชีวิต มีความสุขในการทำงาน ในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนกว่า 10,000 องค์กร ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นทัพสำคัญในการแข่งขันบนเวทีเศรษฐกิจโลก
กำลังโหลดความคิดเห็น...