xs
xsm
sm
md
lg

พม. จัดฯประชุมสมัชชา หัวข้อ“นวัตกรรมทางความคิดกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พม. จัดการประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมทางความคิดกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน”

วันนี้ (8 ส.ค.) โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ นางพรสม เปาปราโมทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมทางความคิดกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ ทบทวนกลไก กระบวนการทำงาน และพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ทัศนคติในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศ เพื่อนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมกระบวนการทางความคิดในการพัฒนาเด็กและเยาวชน พร้อมเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

นางพรสม กล่าวว่า โดยปีนี้ มีประเด็นการพิจารณาคือ “นวัตกรรมทางความคิดกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน” จากการศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์เด็กและเยาวชน พบว่า มีแนวโน้มที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง วิกฤตการณ์ “เด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพ” ทั้งในเรื่องความแตกต่างของคุณลักษณะตามช่วงอายุ (Generation) ที่ส่งผลต่อวิธีคิดและการแสดงออกทางพฤติกรรมที่แตกต่างกันของแต่ละช่วงวัย ตลอดจนการเติบโตของเด็กและเยาวชนที่ดำเนินไปพร้อมกับการเติบโตของยุคดิจิทัลในฐานะ digital natives การเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชน และผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนมีองค์ความรู้ ทัศนคติ และกระบวนการทางความคิด (Mindset) ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนทั้งในเชิงนโยบาย กระบวนทัศน์ และความเคลื่อนไหวทางสังคม เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานด้านเด็กและเยาวชน สู่การพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน หรือ SDGs

นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับรูปแบบการประชุม ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ เวทีเสวนา ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมทางความคิดสำคัญอย่างไรกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน” การระดมความคิดเห็น โดยแยกตามประเด็น จำนวน 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 “การออกแบบนวัตกรรมทางความคิด” ประเด็นที่ 2 “การมีส่วนร่วมภาคประชาชนกับนวัตกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน” และประเด็นที่ 3 “กลไกภาครัฐกับการสนับสนุน ส่งเสริม นวัตกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศไทย” ซึ่งในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 มีการอภิปรายร่างข้อเสนอเชิงนโยบายสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 และรับรองมติสมัชชาฯ โดย นายเกื้อ แก้วเกต ประธานคณะทำงานด้านเด็ก และนายนาถ พรหมา คณะทำงานติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ การนำเสนอผลการขับเคลื่อนมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ระหว่างปี 2559-2561 นอกจากนี้ในเวลา 14.00 น. ยังมีการมอบฉันทามติต่อ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เพื่อนำไปขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชน สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาให้มีศักยภาพ มีคุณภาพ และมีความมั่นคงในอนาคตต่อไปกำลังโหลดความคิดเห็น...