xs
xsm
sm
md
lg

“อิทธิพล” มอบรางวัลให้บุคคล องค์กรต้นแบบด้านภาษาไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“อิทธิพล” มอบรางวัลให้แก่ บุคคล และองค์กรต้นแบบด้านภาษาไทย พร้อมชวนสื่อรณรงค์ “วันภาษาไทย” ดึงสติคนไทยใช้ให้ถูกต้อง ด้าน เลขานุการโทฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ สถานทูตออสเตรีย ทุ่มเทกว่า 2 ปีเรียนภาษาไทย ระบุตั้งใจออกเสียงให้ชัดเจน

วันนี้ (26 ก.ค.) ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดงานเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมมีพิธีมอบรางวัลให้แก่ บุคคล และองค์กรต้นแบบด้านภาษาไทย โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า วันภาษาไทยแห่งชาติ เป็นวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงรักและหวงแหนภาษาไทย ทรงทำให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของวันภาษาไทย สำหรับปีนี้ วธ.ได้ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานภาคสื่อสารมวลชน ให้รณรงค์ สร้างการตระหนักรู้ วันภาษาไทยแห่งชาติ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ทุกช่อง ให้มีการแสดงสัญลักษณ์ วันภาษาไทย ขอให้พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ กล่าวทักทาย ผู้ชม นอกจากคำว่า "สวัสดี" แล้วขอให้ต่อท้ายด้วยคำว่า วันที่ 29 ก.ค. เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนไทยรับรู้และให้ความสำคัญและความงดงามของภาษาไทย

นายอิทธิพล กล่าวว่า ปัจจุบัน มีการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร เพื่อความสะดวก และรวดเร็ว โดยภาษาในสื่อโซเชียล อาจจะทำให้ภาษามีความผิดแปลกและเพี้ยนไปบ้าง จากการย่อคำ บัญญัติศัพท์ขึ้นมาใหม่ เช่นคำว่า สวัสดี กลายเป็น หวัดดี หรือ เกิดคำที่ใช้โดยให้ความหมายใหม่ เช่น คำว่า นก และ เท เป็นต้น ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ ของ วธ. ที่จะต้องรณรงค์ให้ใช้ภาษาไทย ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นรูปธรรมในทุกมิติ โดยมีแนวทางสร้างตัวชี้วัดความถูกต้องของการใช้ภาษา ทั้งจัดการประกวดฟัง พูด อ่าน เขียน อีกทั้งจะประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ ให้กำชับให้สถานศึกษา หาแนวทางร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาของชาติ

“ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นในการปลูกฝังภาษาไทยและค่านิยมไทย โดยเฉพาะครอบครัวส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนนานาชาติ หรือ โรงเรียน 2 ภาษา สถานศึกษาก็ควรมีหลักสูตรการเรียนการสอนการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องด้วย” นายอิทธิพล กล่าว

ด้าน นายอเล็กซ์ ซานเดอร์ วิลส์ เลขานุการโทฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ สถานทูตออสเตรียประจำประเทศไทย กล่าวว่า ผมรู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ ผมใช้เวลากว่า 2 ปี ในการเรียนรู้ภาษาไทยที่โรงเรียนสอนภาษาไทย ผมฝึกพูด เขียน และการอ่าน เพราะในฐานะนักการทูตจึงอยากใช้โอกาสของการทำงานนี้ ได้รับรู้และเข้าใจในวิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนไทยให้ได้มากที่สุด และภาษาไทยมีเสน่ห์ ไม่เหมือนกับภาษาอื่นๆ เนื่องจากมีการใช้ทั้งสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ ทำให้การอ่านออกเสียงมีความแตกต่างกัน บางคำอ่านคำคล้ายกันแต่กลับสื่อความหมายคนละอย่าง นับว่าเป็นความยากและท้าทายมากสำหรับชาวต่างชาติที่เรียนภาษาไทยช่วงแรกๆ อย่างไรก็ตาม ถ้าหากใช้ความพยามเรียนรู้จะรู้สึกสนุก เพราะจะได้รู้จักคำใหม่ๆ และเมื่อได้นำไปใช้จริงยิ่งได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยในชีวิตประจำวันมากขึ้น ขณะนี้ผมยังคงตั้งใจเรียนรู้ภาษาไทยโดยเฉพาะการออกเสียงให้ชัดเจน

อนึ่ง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ วธ.โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) และกรมศิลปากร (ศก.) ได้คัดเลือกบุคคลและองค์กร เพื่อรับเข็ม โล่เชิดชูเกียรติและมอบรางวัล เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ดังนี้ 1.ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย 1 รางวัล ได้แก่ นายบุญเตือน ศรีวรพจน์ 2.ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น 17 รางวัล แบ่งเป็นคนไทย 15 รางวัล ได้แก่ นายกรนันสักก์ ตั้งหทัยชูหิรัญ ,นายกฤษฎา สุนทร ,นายคารม ธรรมชยาธร , แพทย์หญิง ชัญวลี ศรีสุโข ,นายธีระ ธัญไพบูลย์ ,นายบุญมา ศรีหมาด ,รองศาสตราจารย์ปรมินท์ จารุวร ,นายภาสวัฒก์ บุญจันทร์ ,รองศาสตราจารย์ยุรฉัตร บุญสนิท ,รองศาสตราจารย์เรไร ไพรวรรณ์ ,นางวโรกาส มังกรพิศม์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลยา ช้างขวัญยืน ,นายวิษณุ พุ่มสว่าง ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ คู่ทวีกุล ,นายอดิสรณ์ พึ่งยา และชาวต่างประเทศ 2 รางวัล ได้แก่ น.ส.เจือง ถิ หั่ง และนายอเล็กซ์ซานเดอร์ วิลส์

3.ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น 12 รางวัล แบ่งเป็นคนไทย 9 รางวัล ได้แก่ นายดำรงศักดิ์ บุญสู่ ,นายดุสิต เชาวชาติ ,นายปั่น นันสว่าง ,พระครูสีลสาราภรณ์ (สมสิทธิ์ รกฺขิตสีโล) ,นายมนตรี คงแก้ว ,นายเมตต์ เมตต์การุณจิต ,นางยินดี ตรีรัญเพชร ,รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ และนางอบเชย ศรีสุข และชาวต่างชาติ 3 รางวัล ได้แก่ นายคริสโตเฟอร์ เชฟ ,นายมาร์ติน วีลเลอร์ และนายอุดม สุขเสน่ห์ (Mr. Allen Robert Dean Long) 4.ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ประกอบด้วย ประเภทบุคคล คือ รองศาสตราจารย์สืบพงศ์ ธรรมชาติ และประเภทองค์กร ได้แก่ กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,ชมรมโจ๊กปริศนาพนัสนิคมและศุมาสถาบันภาษาและวัฒนธรรม

ส่วนรางวัลเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2562 จำนวน 10 รางวัล ดังนี้ นายกุมภารักษ์ น้อยคำ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี ,น.ส.จันทิมา จิตนิยม โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม จ.สุโขทัย ,นายชินวัฒน์ อรัญทม โรงเรียนกำแพง จ.ศรีสะเกษ ,นายโชคชัย พลธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ,นายต่อพงศ์ เชื้ออุ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ,นายธีระวัฒน์ ชูรัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,นายภูริวัฒน์ เขนย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ,นายรณชัย หวังกวดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ,น.ส.วรรณธิดา สามสี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต และนายสมชาย ทุนมาก มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

นอกจากนี้ รางวัลการประกวดเพลง เพชรในเพลง 12 รางวัล ดังนี้ 1.รางวัลเชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย รางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินเพชรในเพลง ได้แก่ น.ส.ธนพร แวกประยูร (ปาน ธนพร) ,รางวัลเชิดชูเกียรตินักร้องเพลงอมตะ ได้แก่ เรือเอกหญิงสมศรี ม่วงศรเขียว ,รางวัลเชิดชูเกียรติรายการโทรทัศน์ส่งเสริมภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทย ได้แก่ รายการคุณพระช่วย ,รางวัลเชิดชูเกียรติวงดนตรีสร้างสรรค์ภาษาไทยในเพลง ได้แก่ วงดิอิมพอสซิเบิ้ล 2.รางวัลประพันธ์เพลงดีเด่นด้านภาษาไทย ได้แก่ รางวัลชนะเลิศผู้ประพันธ์คำร้องเพลงไทยสากล ได้แก่ เพลงให้รักเป็นคำตอบ ผู้ประพันธ์ นายสุทธิพงษ์ สมบัติจินดา ,รางวัลชนะเลิศผู้ประพันธ์คำร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ได้แก่ เพลงเหงาจนเงาหนี ผู้ประพันธ์ นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์สุวรรณ (เท่ง เถิดเทิง) ,รางวัลชนะเลิศผู้ประพันธ์คำร้องเพลงเพื่อชีวิต ได้แก่ เพลงสำนึก ผู้ประพันธ์ นายพงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

3.รางวัลการขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทย ได้แก่ รางวัลชนะเลิศผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชาย ได้แก่ เพลงกลับมาตรงนี้ ผู้ขับร้อง นายอุเทน พรหมมินทร์ ,รางวัลชนะเลิศผู้ขับร้องเพลงไทยสากลหญิง ได้แก่ เพลงเพลงพรแผ่นดิน ผู้ขับร้อง น.ส.ณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้ ,รางวัลชนะเลิศผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ได้แก่ เพลงตำนานอโยธยา ผู้ขับร้อง นายธนพล สัมมาพรต (แจ๊ค ธนพล),รางวัลชนะเลิศผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ได้แก่ เพลงหอบฝันสู่เมืองใหญ่ ผู้ขับร้อง น.ส.พลอยชมพู ลอมเศรษฐี (ปะแป้ง พลอยชมพู) และรางวัลชนะเลิศผู้ขับร้องเพลงเพื่อชีวิตชาย ได้แก่ เพลงเช’๒๐๑๘ ผู้ขับร้อง นายยืนยง โอภากุล

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า ปีนี้เป็นปีที่สามที่วธ.ได้ประสานขอความร่วมมือไปยังสถานทูตประจำประเทศไทย โดยเชิญชวนเอกอัครราชทูตและผู้แทนสถานทูตแต่ละประเทศถ่ายทำวีดิทัศน์รณรงค์การใช้ภาษาไทย ซึ่งมีสถานทูต 12 ประเทศส่งวีดิทัศน์ร่วมกิจกรรม ได้แก่ อเมริกา อังกฤษ นิวซีแลนด์ อิสราเอล โคลัมเบีย โปรตุเกส เปรู ซูดาน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้และมาเลเซีย และมีสถานทูต 1 ประเทศคือ บังกลาเทศส่งผู้แทนมาร้องเพลงภาษาไทยในกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สำคัญคือเสริมสร้างความสัมพันธ์เกียรติภูมิและภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อนำความเป็นไทยสู่สากลกำลังโหลดความคิดเห็น...