xs
xsm
sm
md
lg

พม. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลตำบลต้นแบบไร้ความรุนแรง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พม. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลตำบลต้นแบบไร้ความรุนแรง (1 จังหวัด 1 ตำบล) รวม 76 รางวัล

วันนี้ (7 ก.ค.) ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลตำบลต้นแบบไร้ความรุนแรง (1 จังหวัด 1 ตำบล) จำนวน 76 รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นต้นแบบการทำงานสำหรับศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.) ทั่วประเทศ โดยมี นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้บริหาร ประธาน ศปก.ต. 76 แห่ง และพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด รวมทั้งผู้แทนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม เข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายปรเมธี กล่าวว่า ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตบุคคล รวมไปถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยในปี 2561 จากระบบฐานข้อมูล ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว www.violence.in.th ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) พบว่า มีเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 1,297 เหตุการณ์ และจากข้อมูลรายงานสถานการณ์ทางสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2561 มีการกระทำความรุนแรงในสังคม รวม 2,794 ราย แบ่งออกเป็นความรุนแรงในครอบครัว 1,836 ราย และความรุนแรงภายนอกครอบครัว จำนวน 958 ราย

นายปรเมธี กล่าวต่อว่า กระทรวง พม. โดย สค. ได้ตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในสังคมที่เกิดขึ้นและบูรณาการ ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการรณรงค์สร้างความตระหนักรับรู้แก่สังคม ตลอดจนเสริมสร้างกลไกระดับชุมชนเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ สำหรับปี 2562 มีการดำเนินโครงการสังคมไทยไร้ความรุนแรง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญ (Flagship Projects) ของกระทรวง พม. โดยมีการดำเนินโครงการตำบลต้นแบบไร้ความรุนแรงทุกรูปแบบ (Zero Violence) (1 จังหวัด 1 ตำบล) ที่มุ่งเน้นให้เกิดต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงตั้งแต่ระดับชุมชน โดยบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวง พม. และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
สำหรับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เป็นเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดครอบครัวมากที่สุด และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ โดย สค. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง ศพค. ขึ้นทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ซึ่งขณะนี้ มี ศพค. จำนวน 7,133 แห่ง ครบทุกจังหวัด และได้ดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพของคณะทำงาน ศพค. และมีเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.) ให้ครบทุกอำเภอจำนวน 878 แห่ง ซึ่งขณะนี้ มี ศปก.ต. จำนวน 705 แห่ง โดยมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัว โดยทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานสหวิชาชีพในระดับพื้นที่

“สำหรับพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลตำบลต้นแบบไร้ความรุนแรง (1 จังหวัด 1 ตำบล) จำนวน 76 รางวัล เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นต้นแบบการทำงานสำหรับ ศปก.ต. ทั่วประเทศ โดยมีการพิจารณาคัดเลือก ศปก.ต. ที่มีความพร้อมและความโดดเด่นในการดำเนินงาน 7 ด้าน ประกอบด้วย การสร้างเครือข่าย การสำรวจข้อมูลชุมชน การจัดทำแผนการดำเนินงาน การจัดกิจกรรม การบูรณาการความร่วมมือ การถอดบทเรียน และการวัดความพึงพอใจในการให้บริการ ทั้งนี้ ขอให้มีการขยายผลการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในทุกรูปแบบ สามารถบูรณาการการทำงานดูแลครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในสังคมทุกช่วงวัย ซึ่งจะเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับ ศปก.ต. ทั่วประเทศ อันนำไปสู่การเสริมสร้างครอบครัว ชุมชน และสังคมที่เข้มแข็ง ไร้ความรุนแรงต่อไป” นายปรเมธี กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...