xs
xsm
sm
md
lg

มจร.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ ถวายมหาสังฆทานพระสงฆ์ 2,600 รูป

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"วีระ" เปิดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.10 โดยสมาคมสันติภาพโลกเชิญ 4 ผู้นำองค์กรกล่าวสุนทรพจน์ และถวายมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 2,600 รูป

วันนี้ (16 มิ.ย.) ที่หอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวชิราลงกรณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) จ.พระนครศรีอยุธยา พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 2,600 รูป ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พร้อมด้วยนายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ประดับ โพธิกาญจนวัตร ผอ.พศจ.พระนครศรีอยุธยา และคณะผู้บริหารสมาคมสันติภาพโลก (World Peace Association: W.P.A) จากสาขาในประเทศต่างๆ ร่วมในพิธีด้วย

พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดี มจร และคณะสงฆ์จาก 15 ประเทศ 3 นิกายพร้อมในพิธีแล้ว โดยนายวีระ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 จากนั้นได้กล่าวคำถวายราชสดุดีว่า “ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจนานัปการ ล้วนเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนโดยแท้ อีกทั้งพระบรมราชโองการ เราจะสืบสานรักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร ตลอดไป เป็นเครื่องยืนยันในพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในฝ่าละอองธุลีพระบาท ปวงข้าพระพุทธเจ้าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในมหามงคลสมัยนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอันประเสริฐ อานุภาพแห่งพระยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาล ตลอดทั้งพระเดชานุภาพแห่งสมเด็จบูรพมหากษัตริยาราชเจ้าทุกพระองค์ จงอภิบาลรักษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เจริญด้วยจตุรพิตรพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ พระบารมีแผ่ไพศาล มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด ขอจงสัมฤทธิผล ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงข้าเหล่าพสกนิกร ตราบจิรัฐิติกาล”

จากนั้น อธิการบดี มจร กล่าวสัมโมทนียถา เมื่อจบแล้ว รมว.วธ. กล่าวสุนทรพจน์ และนายเสี่ยว วู่ หนาน รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิแลกเปลี่ยนและความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก และประธานระหว่างประเทศองค์กรศาสนาและความร่วมมือสหประชาชาติ , นายรัม มาด์หาฟ ประธานมูลนิธิอินเดีย , นายหยู่ว หยง เทา ประธานคณะกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม หยู่ ฮาน และ คุณสัตตวะ จาง เลขาธิการสมาคมสันติภาพโลก กล่าวสุนทรพจน์ ตามลำดับ

ต่อมาเข้าสู่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยศาสนพิธีกรนำอาราธนาศีล และรับศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์แบบมหายาน แบบวัชรยาน และแบบเถรวาท ผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีร่วมถวายมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 2,600 รูป ถวายไทยธรรม ต่อด้วยการสวดเฉพาะทางของผู้แทนมูลนิธิหมู่บ้านพลัมนานาชาติ และบทเพลงสันติภาพโดยศิลปินนักร้องของสมาคมสันติภาพโลก

พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานร่วม ฝ่าย มจร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ เป็นการจัดร่วมกันระหว่าง มจร กับสมาคมสันติภาพโลก (World Peace Association: W.P.A) ซึ่งเป็นองค์กรที่จดทะเบียน ณ มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา มิกิจกรรมเกี่ยวกับสันติภาพ มีพันธกิจร่วมกับองค์กรต่างๆ และเนื่องในวาระสำคัญของสถาบันของประเทศ ทางมจร และสมาคมฯ จึงเห็นพ้องต้องกันที่จะจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและบำเพ็ญความดี แสดงออกซึ่งความสามัคคีด้วยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ และจัดให้มีการสัมมนาในช่วงบ่ายของวันเดียวกันในหัวข้อ “ศาสนาและสันติภาพโลก” ดำเนินการโดย พระราชวรมุนี ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร กรรมการผู้แทนคณะสงฆ์ในคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

คุณ สัตตวะ จาง กล่าวสุนทรพจน์ว่า ขอเน้นย้ำถึงภารกิจสำคัญของสมาคมสันติภาพโลกว่า สถานการณ์ของโลกนับตั้งแต่การเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ได้เผชิญกับเหตุการณ์การก่อการร้ายขึ้นในหลายพื้นที่ ทำให้ประชาชนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก ในฐานะที่สมาคมฯอยู่ในพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณ พระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ในการใช้ปัญญาในการธำรงรักษาโลกใบนี้ให้เกิดความสันติสุข จึงขอตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะรักษาโลกใบนี้ให้เกิดสันติภาพตลอดไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...