xs
xsm
sm
md
lg

อพวช. จับมือ กลุ่มทรู จัดค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ 2562

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เมื่อเร็ว ๆ นี้ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกลุ่มทรู โดยฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม จัดโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ประจำปี 2562 (Young Thai Science Ambassadors 2019) ระดับประเทศ สำหรับนิสิต-นักศึกษาปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างความตระหนักในสังคม ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม -3 มิถุนายน 2562 และหัวข้อปีนี้ ได้แก่ ร่วมมือกันรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Joining Hands For Environment And Sustainable Development) ซึ่งในปีนี้มีน้อง ๆ เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 40 คน (20 ทีม) จาก 17 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ น้องๆที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยจะได้ไปทัศนศึกษา ดูงานด้านวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมนี ได้แก่

• ทีมไก่กา
นางสาววรัทยา จันทร จากคณะวิทยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายณัฐศรันย์ ภาระอุสาห์ จากคณะนิเศศาสตร์ สาขาวิทยุโทรทัศน์ มหาวิยาลัยกรุงเทพ

• ทีม 4sea
นางสาววริศรา โรจน์ศิริสถิต จากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายอริยะ คงสถิต จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, รศ.ดร. โรจน์ คุณอเนก ผู้ช่วยอธิบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และคุณปิลันธนี พาณิชพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินและร่วมในพิธีปิดค่ายฯ ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

กลุ่มทรู ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 แล้ว เพราะเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย และเชื่อมั่นว่าเยาวชนเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศชาติ จึงได้นำศักยภาพความเป็นสื่อ เข้าร่วมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการทั้งผ่านสื่อต่างๆ ของกลุ่มทรู ได้แก่สปอตประชาสัมพันธ์ผ่านช่องรายการต่างๆของทรูวิชั่นส์กว่า 20 ช่องและสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook แฟนเพจ CSR True, ทรูปลูกปัญญา, Official Line ฯลฯกำลังโหลดความคิดเห็น...