xs
xsm
sm
md
lg

งานเลี้ยงละศีลอดในเดือนรอมฎอนแก่ชาวไทยมุสลิม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"ศน.-สำนักจุฬาราชมนตรี-สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย" จัดงานเลี้ยงละศีลอด ในเดือนรอมฎอน

วันนี้ (15 พ.ค.) ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อเวลา 17.30 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานจัดงานรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2562 (ฮ.ศ.1440) โดยมีผู้นำองค์กรทางศาสนา องค์กร หน่วยงานราชการ และพี่น้องชาวไทยมุสลิม จำนวน 300 คน

นายกิตติพันธ์ กล่าวว่า กรมการศาสนา ร่วมกับ สำนักจุฬาราชมนตรี และสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานเลี้ยงละศีลอดในเดือนรอมฎอนแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักการทางศาสนาอิสลาม เสริมสร้างความสมานฉันท์ และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมกับศาสนิกชนต่างศาสนา ส่งผลให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงวัฒนธรรมในการส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาไปปฏิบัติในวิถีชีวิต พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างกัน

สำหรับการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน มีความสำคัญยิ่งต่อพี่น้องมุสลิม เนื่องจากเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงประทานคัมภีร์อัลกุรอาน เพื่อให้พี่น้องมุสลิมได้ยึดมั่นและถือปฏิบัติ การถือศีลอดเป็นการฝึกจิตใจของพี่น้องมุสลิมให้รู้สึกอดทน อดกลั้น ทั้งต่อความหิว ความโกรธ ความปรารถนานานัปการ เป็นการย้ำเตือนให้ระลึกถึงความลำบากของผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า เป็นการกระตุ้นสิ่งที่ดีงามที่มีอยู่ในตัว ส่งต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ด้วยใจที่เอื้ออาทร เมตตา และส่งผลให้เกิดการแบ่งปัน ช่วยเหลือ ด้วยวิถีที่ดีงามตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลาม ถือเป็นคุณธรรมที่สำคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคมกำลังโหลดความคิดเห็น...