xs
xsm
sm
md
lg

วธ. เปิดรายชื่อ 160 รายทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วธ. จัดพิธีทักษิณานุประทานอุทิศให้ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พร้อมเผยรายชื่อ 160 รูป/คน เพื่อเข้ารับเสาเสมาธรรมจักร จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พรุ่งนี้

วันนี้ (11 พ.ค.) ที่วัดสามพระยา กรุงเทพฯ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดพิธีทักษิณานุประทานอุทิศให้ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมการศาสนา(ศน.) ได้คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562 เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ซึ่ง สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณอย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ จำนวน 160 ราย แบ่งเป็น พระสงฆ์ 90 รูป ฆราวาส 62 คน และหน่วยงาน 8 แห่ง เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 12 พ.ค.นี้

สำหรับรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ มี 10 ประเภท ดังนี้

1.ประเภท ส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา สาขาการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี อาทิ พระศรีสุทธิเวที วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ พระมหาสมบัติ ภทฺทปญฺโญ วัดอัมพวัน จ.ตาก สาขาการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พระครูกาญจนสุตาภรณ์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี

2.ประเภทการศึกษาสงเคราะห์  สาขาการศึกษาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อาทิ พระครูวิทิตอรัญเขต วัดประตูชัยอรัญเขตจ.สระแก้ว พระครูอุดมกิจจานุกูล วัดคีรีวัน จ.นครนายกสาขาการศึกษาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ พระมหาอภิลักษณ์  อนาลโย วัดเทพากร กรุงเทพฯ

3.ประเภท ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อาทิ พระครูหิรัญศุภธาดา วัดแม่ฮ้อยเงิน จ.เชียงใหม่ และพระครูวชิรสารธรรม วัดสระพังทอง จ.มุกดาหาร พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ วัดบูรพาราม จ.ปัตตานี สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ อาทิ พันจ่าอากาศเอกหญิงดัชนี  นรินทร์วงษ์ ประเทศอังกฤษ น.ส.อรุโณชา  ภาณุพันธุ์ ประเทศอินเดีย 

4.ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรม อาทิ พระภาวนาเขมคุณ วิ. วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูสถิตธรรมาลังการ วัดประดับ จ.สิงห์บุรี

5.ประเภท ส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ อาทิ พระเทพดิลก วัดปทุมวนารามกรุงเทพฯ พระครูวิจิตรธรรมโชติ วัดราษฎร์บำรุงจ.น่าน

6.ประเภท สงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอาทิ พระครูสุนทรวิหารธรรม วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) จ.บึงกาฬ พระครูวิมลกิจจาภรณ์ วัดอุปนันทารามจ.ระนอง พระครูปริยัติวิริยาภรณ์ วัดป่านาคำจ.กาฬสินธุ์

7.ประเภท ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา อาทิ พระเทพวิมลโมลีวัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร กรุงเทพฯ พระครูสุนทรวุฒิสาร วัดแสนเมืองมา จ.พะเยา

8.ประเภทสื่อมวลชนที่ส่งเสริมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV วัดยานนาวา

9.ประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ และหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาได้แก่ โรงเรียนฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพรโรงเรียนอนุบาลขวัญยืนจ.สุราษฎร์ธานี

10.ประเภทผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา  อาทิ น.ส.วราภรณ์สุวรรณปาน กรุงเทพฯ นายพศวีร์  อนันต์ฐานิตจ.ปัตตานี" เป็นต้น

กำลังโหลดความคิดเห็น...