xs
xsm
sm
md
lg

แก้ กม.ใหม่ ให้ "อดีตนักโทษ" ขึ้นทะเบียน "หมอนวด" ได้ทันทีหลังพ้นคุก ไม่ต้องรอ 1 ปีอีกต่อไป

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อดีตนักโทษเฮ!! แก้ไขกฎหมายร้านนวดใหม่ ตัดข้อกำหนดต้องพ้นคุก 1 ปี ถึงยื่นขึ้นทะเบียนเป็น "หมอนวด" ได้ออก เหตุตัดโอกาสการประกอบอาชีพ เป็นอุปสรรคกลับเข้าสู่สังคม หลังพ้นโทษ มีผลบังคับใช้ทันทีวันที่ 17 เม.ย.นี้

วันนี้ (16 เม.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยกฎหมายฉบับนี้มีการแก้ไขเพียงมาตราเดียว คือ ให้ยกเลิก (2) ของ ข. ของมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 คือ ซึ่งกำหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ว่าจะต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำความผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนวันยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ

ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวเป็นการตัดโอกาสในการประกอบอาชีพและเป็นอุปสรรคในการกลับเข้าสู่สังคมได้ตามปกติของผู้เคยกระทำความผิดดังกล่าวหลังจากพ้นโทษ จึงสมควรยกเลิกลักษณะต้องห้ามนั้น โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลผู้เคยกระทำความผิดเหล่านี้สามารถเข้าสู่การประกอบอาชีพเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้ทันที จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...