xs
xsm
sm
md
lg

ขยายผลดูแลเด็กยากจนพิเศษ กสศ.-สถ.ร่วมค้นหาเด็กใน 10 จังหวัดนำร่อง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กสศ.-สถ.จับมือร่วมค้นหาเด็กยากจนในพื้นที่นำร่อง 10 จังหวัด 377 โรง เพื่อสนับสนุนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ระดับอนุบาล-ประถม และม.ต้น รายละ 1,000 บาทต่อคนต่อปี คาดสามารถค้นหาจ่ายเงินได้ทันเปิดเทอมแรกปีการศึกษา 2562

วันนี้ (4 เม.ย.) ที่โรงแรมเอเชีย มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในการดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาใน 10 จังหวัดนำร่อง
 
โดย นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) กล่าวว่า ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จากการที่ประชาชนมีฐานะแตกต่างกัน ครอบครัวที่มีฐานะดีก็สามารถดูแลให้การศึกษาที่ดีแก่บุตรได้ แต่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลต้องยอมรับว่ายังมีเด็กอีกหลายคนขาดโอกาส ครอบครัวฐานะยากจนซึ่งปัจจุบัน อปท.จัดสรรงบประมาณอุดหนุนรายหัวให้กับผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัด อปท. ดังนี้ ระดับประถมศึกษา 500 บาทต่อคนต่อภาคเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,500 บาทต่อคนต่อภาคเรียน ซึ่งจะใช้จ่ายถัวเฉลี่ยเป็นค่าเสื้อผ้า ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าพาหนะ เป็นต้น ยอมรับว่าเป็นเงินที่ค่อนข้างน้อยสำหรับครอบครัวที่มีฐานะยากจน ดังนั้น อปท.จะร่วมกับ กสศ.ในการค้นหากลุ่มเป้าหมายและคัดกรองนักเรียนที่ยากจนพิเศษตามหลักเกณฑ์ของ กสศ. เพื่อรับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ ผู้ปกครองได้มากขึ้น

นายทวี กล่าวต่อไปว่า ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการปฏิรูประบบการจัดสรรทรัพยากรเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้นวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือ ซึ่งระบบระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความเสมอภาค (iSEE) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่จะช่วยอำนวยความสะดวก ยกระดับการทำงานของ สถานศึกษาสังกัด อปท.ในการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่จะหลุดออกนอกระบบการศึกษา ให้ได้ศึกษาต่อ การจัดสรรเงินอุดหนุน การติดตามนักเรียนยากจนพิเศษรายบุคคลอย่างครบวงจรให้ได้รับความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาได้ตรงจุด โดย อปท.จะสนับสนุนการค้นหา บันทึกข้อมูล ตรวจสอบและรับรองข้อมูลผลการคัดกรองกลุ่มเด็กปฐมวัย นักเรียนในระบบ นอกระบบที่ยากจนและด้อยโอกาส เพื่อเป็นข้อมูลให้กสศ.นำไปค้นหาเด็กกลุ่มนี้ต่อไป

ขณะที่ นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุน กสศ. กล่าวว่า กสศ.ได้เริ่มต้นโครงการเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนอย่างมีเงื่อนไขครั้งแรกในปีการศึกษา 2561 โดยมุ่งค้นหานักเรียนยากจนพิเศษในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 21,983 โรง คิดเป็น 74.37% และมี โรงเรียนในพื้นที่ชนบทห่างไกลที่มีนักเรียนยากจนที่ได้รับจัดสรรช่วยเหลือเต็ม 100% จำนวน 388 โรงเรียน และในปีการศึกษา 2562 จะขยายการทำงานเพื่อค้นหาและคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษของโรงเรียนในสังกัด อปท. 377 โรงเรียน ใน 10 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น ร้อยเอ็ด นนทบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี สุราษฎร์ ภูเก็ต และยะลา เพื่อรับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษเพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคนต่อภาคเรียน ในระดับอนุบาล-ประถมศึกษา และระดับม.ต้น

“จากนี้จะเป็นช่วงที่ทั้ง อปท.และกสศ.จะร่วมกันทำงาน ลงพื้นที่เพื่อค้นหา คัดกรองนักเรียนที่ประสบปัญหาความยากจนให้ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ซึ่งจะมีกลไกการตรวจสอบหลายระดับ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ผู้ปกครองและสังคมว่า เงินอุดหนุนนี้สามารถช่วยเด็กที่เดือดร้อนแท้จริง มีความโปร่งใส และช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้ตรงตามความต้องการที่แท้จริง และสามารถจัดสรรงบอุดหนุนรายหัวนักเรียนยากจนให้ได้ทันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นี้”นพ.สุภกร กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...