xs
xsm
sm
md
lg

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ วธ.จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วธ.จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ทรงอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

วันนี้ (1 เม.ย.) ที่กระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะครู นักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายกฤษศญพงษ์ กล่าวว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2528 ประกาศให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงประกอบพระกรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติอันเป็นอเนกประการ ทั้งนี้ วธ. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการรักษา สืบทอด มรดกวัฒนธรรมของชาติและปกป้องเชิดชูสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ จึงจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายนนี้ เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจ ความสำนึกรัก และหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้มากยิ่งขึ้น และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดมา

สำหรับบรรยากาศภายในงานมีนักเรียน นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ พร้อมทั้งเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ฐานทดสอบความสามารถทางด้านศิลปหัตถกรรมไทย ให้เด็กฝึกทำของที่ระลึกต่างๆด้านหัตถกรรมไทย ฐานทดสอบความสามารถด้านนาฏศิลป์ ให้เด็กฝึกท่ารำ ภาษาท่าทางทางนาฏศิลป์ที่ใช้แทนอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครต่างๆ ฐานทดสอบความสามารถทางด้านดนตรีไทย ให้เด็กเล่นเครื่องดนตรีไทยชนิดต่างๆ ฐานเรียนรู้มารยาทไทย ฐานคัดลายมือ ให้เด็กฝึกการเขียนหนังสือให้สวยงาม และมอบรางวัลเป็นกำลังใจในการพัฒนาฝีมือและปฏิบัติต่อไป ฐานทดสอบความรู้ทางด้านโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ และฐานสาธิตการทำสิ่งประดิษฐ์จากขวดน้ำพลาสติก ฯลฯ


กำลังโหลดความคิดเห็น...