xs
xsm
sm
md
lg

77 ปี กรมการแพทย์ พร้อมเดินหน้าปฏิรูปบริการทางการแพทย์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดงานวันสถาปนากรมการแพทย์ครบรอบ 77 ปี โดยมีนพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ อดีตผู้บริหารกรมการแพทย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของกรมการแพทย์ร่วมงาน ณ อาคารกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยภายในงานมีพิธีเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติและระดับนานาชาติ การมอบโล่และเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2561

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 77 ปี แห่งวันสถาปนากรมการแพทย์ กับการดำเนินงานภายใต้การปฏิรูปประเทศตามนโยบายของภาครัฐ ประชาชนย่อมคาดหวังที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพและด้านการแพทย์ที่ดีมีคุณภาพ ตลอดจนการบริการที่รวดเร็ว กรมการแพทย์จึงได้ปฏิรูปบริการทางการแพทย์ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) Agenda Reform 2) Area Reform 3) Function Reform และ4) System Reform เพื่อพัฒนาระบบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ประชาชน เป็นการปฏิรูปภารกิจที่กรมการแพทย์ดำเนินการ เช่น การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (ODS - One Day Surgery) การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นการปฏิรูปบทบาทภารกิจและต่อยอดขยายออกไปสู่ภายนอกถึงระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานพยาบาลในเขตสุขภาพ โดยมีการศึกษาบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่อทำงานได้ตรงตามความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด



นอกจากนี้ยังได้บริหารจัดการเกี่ยวกับภารกิจด้านผู้สูงอายุ เนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกรมการแพทย์มุ่งหวังให้ผู้สูงอายุไทยเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและสุขภาพดี การดูแลเรื่องยาเสพติด โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคมะเร็ง และยังมีการปฏิรูประบบที่สำคัญ คือ นำ Digital มาพัฒนางานทั้งด้านการบริหารและบริการ โดยพัฒนาสถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ ให้มีการบริหารงานแบบ Digital or Smart Hospital เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาผ่านระบบ Digital (การนัดหมาย ระบบแล็บ ฟังผลการรักษา) ทำให้การบริการมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น คนไข้ไม่ต้องมาโรงพยาบาล สามารถปรึกษากับแพทย์ ส่งยาทางไปรษณีย์ หรือหากต้องมาพบแพทย์จะใช้บัตรคิวใบเดียวในการรักษาจนกระทั่งได้รับยา ซึ่งการปฏิรูปบริการทางการแพทย์ดังกล่าวอยู่ภายใต้ค่านิยมกรมการแพทย์ “MOPH DMS” ซึ่งจะเป็นพลังให้ผู้บริหารและบุคลากรกรมการแพทย์ช่วยกันขับเคลื่อนงาน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่ดี มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ตามเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”


กำลังโหลดความคิดเห็น...