xs
xsm
sm
md
lg

ผ่านฉลุย กม.ลูก "กัญชา" 7 ฉบับ เปิดช่องใช้ รพ.เอกชน คุมเข้มโฆษณา-ฉลาก หากตายทายาทขอรับอนุญาตต่อได้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ผ่านฉลุย กม.ลูก "กัญชา" 7 ฉบับ เปิดช่องสัตวแพทย์ใช้กัญชารักษาสัตว์ป่วย ให้ใช้กัญชาใน รพ.เอกชนได้ ผู้ผลิตโฆษณายากัญชาต่อผู้ประกอบวิชาชีพได้ แต่ห้ามโฆษณาเกินจริง มีโทษทั้งจำและปรับ ส่วนฉลากต้องกำหนดสรรพคุณ ข้อควรระวัง ข้อห้าม หากผู้ผลิต-จำหน่ายตาย ทายาทขอรับอนุญาตต่อได้ใน 90 วัน จ่อเสนอ รมว.สธ.ลงนาม 2 ฉบับ เข้า ครม. 1 ฉบับ ประธานคกก.ยาเสพติดลงนาม 3 ฉบับ และประชาพิจารณ์อีก 1 ฉบับ

วันนี้ (8 มี.ค.) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคระกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษ ซึ่งมีวาระการพิจารณาร่างกฎหมายลูกที่ออกมารองรับ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ว่า กฎหมายลูกมีทั้งหมด 10 ฉบับ ซึ่งก่อนหน้านี้ประกาศออกไปแล้ว 3 ฉบับ เกี่ยวกับการนิรโทษผู้ครอบครองกัญชา 3 กลุ่ม โดยวันนี้มีการพิจารณาอีก 7 ฉบับที่เหลือ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบทั้งหมด ประกอบด้วย 1.ร่างกฎกระทรวงสาธารณสุข การขออนุญาตและการอนุญาต ผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา ซึ่งมีการเพิ่มจากการรับฟังความคิดเห็น คือ ให้สัตวแพทย์สามารถนำยากัญชาไปใช้ในสัตว์ที่ป่วยได้ โดยร่างกฎกระทรวงนี้จะเตรียมเสนอ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป

2.ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านที่จะสามารถปรุงและสั่งจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ได้ โดยเพิ่มเติมให้ใช้ยาที่มีกัญชาผสมในสถานพยาบาลของเอกชนตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ได้ นอกจากสถานพยาบาลของรัฐ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาได้ดีขึ้น แต่คลินิกหรือรพ.เอกชนที่จะจ่ายยาต้องขึ้นทะเบียน และแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ จะต้องผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนเช่นกัน และมีระบบรายงานติดตามการใช้ยา 3.ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่อนุญาตให้เสพเพื่อรักษาโรคได้ โดยมีทั้งหมด 16 ตำรับ ตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไร โดยร่างประกาศทั้ง 2 ฉบับนี้ จะส่งให้ รมว.สาธารณสุข ลงนาม เพื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาในการบังคับใช้ต่อไป

4.ร่างกฎกระทรวงสาธารณสุข การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. ... สาระสำคัญ คือ เนื่องจากกัญชายังคงเป็นยาเสพติด จึงกำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตผู้ผลิตโฆษณายากัญชาไปยังผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้สั่งจ่ายยาได้ เช่น ใช้ในการรักษาโรคอะไร ใช้กับใครได้ เพื่อให้สามารถนำไปอธิบายกับคนไข้ต่อได้ แต่ไม่สามารถโฆษณาโดยทั่วไปได้ รวมถึงกำหนดเรื่องห้ามโฆษณาการอวดอ้างเกินจริงต่างๆ ซึ่งหากกระทำผิดเรื่งโฆษณาจะมีทั้งโทษจำและปรับ โดยหลังจากนี้จะนำร่างกฎกระทรวงดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นต่อไป

5.ร่างประกาศคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษ การแสดงความจำนงและการตรวจสอบผู้แสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย พ.ศ. ... ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับผู้รับอนุญาตเดิม คือ ผู้รับอนุญาตผลิตและจำหน่ายหากเสียชีวิตเดิมจะต้องขออนุญาตใหม่ทั้งหมด จึงอนุญาตให้ทายาทโดยตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น พ่อแม่พี่น้อง ทายาทสืบสกุล ทายาทโดยธรรม ซึ่งจะมีลำดับขั้นอยู่ ให้สามารถมาแจ้งภายใน 90 วัน เมื่อมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ก็สามารถรับอนุญาตต่อโดยการสลักหลัง และมีอายุใบอนุญาตเท่าที่ใบอนุญาตเดิมหรือที่เหลืออยู่ ซึ่งย้ำว่า ตรงนี้เป็นเรื่องของบุคคล ไม่ใช่นิติบุคคล เพราะนิติบุคคลแม้คนใดคนหนึ่งเสียชีวิตก็ยังสามารถดำเนินการไปได้

6.ร่างประกาศคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดแบบ การจัดทำบัญชีรับจ่ายและรายงานเกี่ยวกับการผลิต การนำเข้า การส่งออก การจำหน่าย การมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ ... และ 7.ร่างประกาศคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดฉลากและเอกสารกำกับ ยส.5 หรือคำเตือนหรือข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อ ยส.5 ที่ผลิต นำเข้า หรือส่งออก สำหรับยาแผนปัจจุบันซึ่งมีกัญชาปรุงผสมอยู่ พ.ศ. ... ซึ่งกำหนดรูปแบบฉลากไว้เพื่อคุ้มครองประชาชน โดยจะระบุทั้งคำอธิบายยานี้เป็นอย่างไร สรรพคุณ ข้อควรระวัง เช่น ทำให้ง่วงซึม ไม่เหมาะกับการขับรถ หรือผู้ที่แพ้ยา มีประวัติใช้ยาเสพติดอาจต้องระวัง หรือข้อห้ามต่างๆ ในการใช้ยา เป็นต้น แต่ไม่ถึงขั้นต้องกำหนดในฉลากว่า ผู้ใช้ยาจะต้องมาให้ติดตามการใช้ยา เพราะเป็นเรื่องของการประกอบวิชาชีพอยู่แล้ว โดยประกาศคณะกรรมการฯ ทั้ง 3 ฉบับ จะนำขึ้นเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็น หากไม่มีอะไรเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ก็จะเสนอ นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัด สธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษลงนามเพื่อบังคับใช้ต่อไป

เมื่อถามว่า ทุกวันนี้มีการพูดถึงสรรพคุณกัญชาอย่างมาก รวมไปถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับกัญชา หากกฎกระทรวงเรื่องโฆษณาออกมาจะถือว่าผิดหรือไม่ นพ.ธเรศ กล่าวว่า ถ้าเป็นการพูดในเชิงวิชาการ มีประโยชน์มีโทษอย่างไร ก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามทางกฎหมาย ถ้าโฆษณาว่าตัวเองมีสินค้าอะไรต่างๆ จะเข้าข่ายผิดกฎหมาย ขอให้แยกออกจากกัน ทำทางวิชาการเรื่องแลกเปลี่ยนความเห็น เอาผลวิจัยมาคุยกัน เป็นเรื่องที่ทำได้ เหมือนการประชุมวิชาการ ส่วนงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติที่มีการแสดงต้นกัญชาจำลองนั้นก็ไม่เกี่ยว เพราะเป็นการจำลองก้สามารถจัดได้


กำลังโหลดความคิดเห็น...