xs
xsm
sm
md
lg

กพร.เทรนเด็กช่าง หนุนฐานการผลิตยานยนต์เอเชีย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กพร. ร่วมรัฐและเอกชน ปั้นเด็กอาชีวะ 14 วิทยาลัย ด้านการผลิตยานยนต์ 150 ชม. พร้อมส่งฝึกงานในสถานประกอบการผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 8 เดือน หวังไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์เอเชีย

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กล่าวว่า ในปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ มีความต้องการแรงงานระดับปฏิบัติการเป็นจำนวนมากเพื่อรองรับการผลิต คาดว่าความต้องการยิ่งจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเมื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นในฐานะ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) กพร. จึงดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน 3A ของกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ร่วมกับคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินโครงการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับนักศึกษาปวส.ปีที่ 2

นายสุทธิ กล่าวว่า มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้ารับฝึกอบรมจำนวน 185 คน จากวิทยาลัยเทคนิค 14 แห่ง อาทิ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นต้น ใช้ระยะเวลาฝึกอบรมกับสถาบัน AHRDA เป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. - 5 เม.ย. 2562 (150 ชั่วโมง) โดยนักศึกษาจะได้ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติใน 5 รายวิชา ได้แก่ การควบคุมไฟฟ้าด้วยรีเลย์ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ นิสัยอุตสาหกรรม ทักษะงานช่างอุตสาหกรรมสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (เครื่องกลึง, เครื่องกัด) และการเชื่อม MAG สำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ หลังจากนั้นฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบกิจการในกลุ่มสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเป็นเวลาอีก 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563 นักศึกษาผ่านการฝึกอบรมจะได้รับโอกาสเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการ ซึ่งที่ผ่านมามีนักศึกษาจบการฝึกอบรมทั้งสิ้น 168 คน

“ความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐในครั้งนี้ ได้สร้างประโยชน์มากมาย ทั้งช่วยยกระดับนักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกทำงาน สถานประกอบกิจการได้พนักงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการ ลดระยะเวลาค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมพนักงานใหม่ พร้อมแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือได้อย่างยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ หนุนไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ในภูมิภาคเอเชีย” อธิบดี กพร. กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...