xs
xsm
sm
md
lg

วธ.-แม่ฮ่องสอน จัดงานสืบสาน “ประเพณีปอยส่างลอง” 28-31 มี.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วธ.ร่วมมือ จ.แม่ฮ่องสอน จัดงาน “ประเพณีปอยส่างลอง” 28-31 มี.ค.ยกระดับ-สืบสานประเพณี สร้างภาพลักษณ์ประเทศสู่นานาชาติ ระบุ ปี 61 สวธ.ขึ้น “ประเพณีปอยส่างลอง” มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

วันนี้ (6 มี.ค.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “ประเพณีปอยส่างลอง” ประจำปี 2562 โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดย นายวีระ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการนำมิติวัฒนธรรมมาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและท้องถิ่น ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศในเวทีโลกด้วยการส่งเสริม สืบสานและยกระดับประเพณีของท้องถิ่นขึ้นสู่ประเพณีระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ อาทิ ประเพณีแห่ผีตาโขน และมหกรรมหน้ากากนานาชาติ จังหวัดเลย ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเพณีสงกรานต์อาเซียนและสวดมนต์ข้ามปี อีกทั้งได้รวบรวม ประเพณี เทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบของหนังสือและจัดทำเป็นอีบุ๊กเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ วธ.เพื่อเป็นองค์ความรู้ ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละท้องถิ่น

สำหรับแม่ฮ่องสอนนั้นมีประเพณีปอยส่างลอง ที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานมีเอกลักษณ์โดดเด่น และมีคติความเชื่อที่เกิดจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ช่วยอบรมบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีและมีศีลธรรม ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2561 ประเพณีดังกล่าวได้รับการขึ้นบัญชีรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นประเพณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพียงจังหวัดเดียว ดังนั้น วธ.จึงได้บูรณาการร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยงานรัฐ เอกชนและเครือข่ายด้านวัฒนธรรม จัดงานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2562 ขึ้น วันที่ 28- 31 มี.ค. 2562 ณ วัดผาบ่องเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ 29 มี.ค. 2562 เวลา 18.00 น.

ด้าน นายประจวบ กล่าวว่า งานประเพณีปอยส่างลอง เป็นการบรรพชาสามเณรหมู่ตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวไต (ไทยใหญ่) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจัดงานเป็นประจำทุกปีเป็นงานประเพณีที่แสดงถึงความศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาของชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการสืบทอดประเพณีจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม โดยเฉพาะขบวนแห่ส่างลอง (แห่ครัวหลู่) มีความสวยงามตามแบบประเพณีโบราณของชาวไตอย่างแท้จริง รวมถึงพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ทำให้ประเพณีนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

สำหรับงาน “ปอยส่างลอง” เป็นพิธีที่ต้องเตรียมงานนาน 3-5 วัน มีการเชิญผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก แบ่งเป็นวันต่างๆ ดังนี้ วันแรก เรียกว่า วันรับส่างลอง ในตอนเช้าเจ้าภาพส่างลองจะนำบรรดาเด็กชายไปวัด เพื่อแต่งชุดส่างลอง วันที่สอง เรียกว่า วันข่ามแขก คือ วันรับแขก เป็นวันที่ญาติพี่น้องจากหมู่บ้านอื่นมาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน วันนี้นับว่าสำคัญยิ่งเพราะจะมีพิธีต่างๆ 3 พิธี คือ พิธีการแห่โคหลู่ (เครื่องไทยธรรม) การเลี้ยงอาหารส่างลองเต็มรูปแบบ (กับข้าว 12 อย่าง) และทำพิธีเรียกขวัญส่างลอง วันที่สาม เรียกว่า วันแห่ครัวหลู่ เป็นวันแห่งเครื่องไทยทาน มีการแห่ส่างลองกับเครื่องไทยทานจากวัดกลางทุ่ง ไปตามถนนสายต่างๆ วันที่ 4 เรียกว่า วันข่ามส่าง หรือวันหลู่ คือจะนำส่างลองไปบรรพชาเป็นสามเณรหากในการจัดงานมีจางลอง คือ ผู้ที่จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่ด้วยจะทำพิธีกันตั้งแต่เช้าตรู่ เมื่อถึงวัด จะเวียนรอบโบสถ์ 3 รอบ แล้วทำพิธีอุปสมบทในโบสถ์ หากวัดใดไม่มีโบสถ์เจ้าภาพ จะร่วมกับทางวัดจัดทำสิมน้ำ คือ ศาลาที่ประกอบพิธีอุปสมบทอยู่กลางแม่น้ำ หรือในบึงแล้วนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธี และเมื่อได้เวลาฉันเพล จะมีการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ที่นิมนต์มาร่วมพิธีบรรพชาสามเณรก่อนแล้วจึงเลี้ยงอาหารผู้มาร่วมงานในพิธีเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

“ประเพณีปอยส่างลองของชาวแม่ฮ่องสอนเปรียบได้กับประเพณีการบวชลูกแก้วของชาวไทยล้านนา เป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยใหญ่ที่สืบทอดกันมานาน ชาวไทยใหญ่ที่มีบุตรชายจะพยายามจัดบวชปอยส่างลอง ซึ่งเป็นงานที่มีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น ครอบครัวที่มีฐานะยากจนจึงต้องการให้บุตรชายได้บวชส่างลอง จะมอบบุตรแก่ผู้ที่มีฐานะซึ่งต้องการทำบุญ แต่ไม่มีบุตรชาย ผู้ที่รับภาระอุปถัมภ์ เรียกว่า พ่อข่าม และแม่ข่าม ถือเป็นประเพณีที่จรรโลงพุทธศาสนาและเชื่อมคนรวยกับคนจน” นายประจวบ กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...