xs
xsm
sm
md
lg

“สุเทพ” เผย ครม.อนุมัติแก้ พ.ร.บ.อาชีวศึกษา เพิ่ม “ระดับเตรียมอาชีวศึกษา”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“สุเทพ” เผย ครม.อนุมัติแก้ พ.ร.บ.การอาชีวะ เพิ่มเปิดสอน ม.ต้นสายอาชีพ หรือระดับเตรียมอาชีวศึกษา นำร่อง 2 ปี มีนักเรียน 479 คน

วันนี้ (28 ก.พ.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างพ.ร.บ.การอาชีวศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ซึ่งสาระสำคัญคือเพิ่มข้อกำหนดให้การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด โดยเพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา (ปตอ.) ขึ้นมาอีกหนึ่งระดับ จากเดิมกำหนดไว้เพียงประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ สาเหตุที่ต้องแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาชาติ ที่ให้มีการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ และยกระดับอาชีวศึกษา การปลูกฝังและพัฒนาเด็กตั้งแต่เยาว์วัยเป็นเรื่องสำคัญ อีกทั้งใน พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 9 กำหนดไว้แค่เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ไม่ได้กำหนดเรื่องการเปิดระดับเตรียมอาชีวะหรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้นไว้

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เริ่มนำร่องสอนเตรียมอาชีวะมาแล้ว 2 ปีในวิทยาลัย 10 แห่งทั่วประเทศ มีเด็กเรียน 2 รุ่น จำนวน 479 คน ซึ่งรับมาตั้งแต่จบประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งแนวทางนี้ทำให้เขาได้เลือกเรียนวิชาที่ถนัดโดยเด็กจะต้องเรียนทั้งหมด 84 หน่วยกิต ซึ่งจะมากกว่าการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เรียน 81 หน่วยกิต เนื่องจากเพิ่มในส่วนของการเรียนวิชาชีพบังคับและวิชาชีพเลือก เช่น สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ทั้งนี้ ก่อนปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ได้หารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และเมื่อครม.มีมติอนุมัติหลักการ จากนี้เรื่องจะเสนอเข้าสู่คณะกรรมการกฤษฎีกา ขณะเดียวกัน สอศ.ก็จะต้องดำเนินการจัดทำกฎหมายลูกรองรับ เช่น กฎกระทรวง ว่าด้วย การแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะต้องเพิ่มให้การศึกษาขั้นพื้นฐานมีทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เป็นต้น” ดร.สุเทพกล่าว และว่า ทั้งนี้ เมื่อร่าง พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ. ... มีผลบังคับใช้ สอศ.จะแจ้งไปยังวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศให้ดำเนินการรับนักเรียนระดับเตรียมอาชีวศึกษาต่อไป

ผู้สื่อข่าวถามว่า การที่ สอศ.มาเปิดเตรียมอาชีวศึกษาจะเป็นการแย่งเด็กกับโรงเรียนการศึกษาพื้นฐานหรือไม่ เพราะปัจจุบันประชากรลดลง ดร.สุเทพกล่าวว่า แม้ว่าประเทศไทยประสบปัญหาเด็กเกิดน้อย แต่ก็ยังมีเด็กจำนวนหนึ่งต้องการเรียนสายอาชีพ เพราะแนวโน้มของประเทศไทยจะเปลี่ยนไป ตลาดต้องการคนสายอาชีพเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเด็กมาเรียนเตรียมอาชีวศึกษาแล้ว เปลี่ยนใจอยากกลับไปเรียนสายสามัญก็สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้


กำลังโหลดความคิดเห็น...