xs
xsm
sm
md
lg

สกอ.ขอความร่วมมือ 56 ม.รัฐ-เอกชนหยุด 2 วัน เลี่ยงฝุ่น-สาธิตจุฬาฯหยุดด้วย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สกอ. ทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยรัฐ-เอกชน 56 แห่งในพื้นที่ กทม.-3 จังหวัดเขตปริมณฑล ขอความร่วมมือหยุดการเรียนการสอนชั่วคราว 31 ม.ค.- 1 ก.พ. นี้ จากปัญหาฝุ่นละอองเกิน ด้าน ผอ.ร.ร.สาธิตจุฬาฯ ประกาศหยุดเรียนช่วงวันดังกล่าวเช่นกัน ชี้ประเมินสถานการณ์หากไม่ดีขึ้นจะสั่งหยุดต่อ 4 ก.พ.

วันนี้ (30 ม.ค.) นางอรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) รักษาราชการแทนเลขาธิการ กกอ. เปิดเผยว่า ตนได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดที่ ศธ 0508/ ว 163 เรื่อง ขอความร่วมมือหยุดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 31 มกราคม -วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน รวม 56 แห่ง ความว่า ตามที่เกิดสภาพอากาศที่มีฝุ่นละออง PM2.5 เกินมาตรฐานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลนั้น รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีความห่วงใยสุขภาพของเด็กและเยาวชนและขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยของรัฐ ในกำกับรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในสังกัด ศธ. ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พิจารณาหยุดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ สกอ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา จึงของความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในกำกับ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พิจารณาหยุดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 31 มกราคม-วันที่ 1 กุมภาพันธ์ และรอดูสถานการณ์ ทั้งนี้ขอให้สถานบันอุดมศึกษาใช้ดุลยพินิจตามความเหมาะสม

สำหรับมหาวิทยาลัย (ม.) รัฐและเอกชน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ มหาวิทยาลัย (ม.) รามคำแหง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) กรุงเทพ มทร.พระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.)จันทรเกษม มรภ.ธนบุรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มรภ.พระนคร มรภ.สวนสุนันทา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ม.เกษตรศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.ศิลปากร ม.สวนดุสิต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

ม.กรุงเทพ ม.กรุงเทพธนบุรี ม.เกริก ม.เกษมบัณฑิต ม.เซนต์จอห์น ม.เทคโนโลยีมหานคร ม.ธนบุรี ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ม.นอร์ทกรุงเทพ ม.รัตนบัณฑิต ม.ศรีปทุม ม.สยาม ม.หอการค้าไทย ม.อัสสัมชัญ ม.เอเชียอาคเนย์ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยทองสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สถาบันรัชภาคย์ สถาบันอาศรมศิลป์

จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ม.ราชพฤกษ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระราชปถัมภ์ มทร.ธัญบุรี ม.ชินวัตร ม.ปทุมธานี ม.รังสิต ม.อีสเทิร์นเอเชีย

จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม,โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม,โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน,โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม),
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม),โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม), โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม),

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ,โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา),  โรงเรียนสาธิตอนุบาลจันทรเกษม, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ป.1-ป.6), โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ม.1-ม.6),
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  (ม.1ม.6),โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อ.1-ป.6), โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อ.1-อ.3),

โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  (ป.1-ป.6),โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  (ม.1-ม.6),โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรังสิต  (อ.1-ม.6), โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล,ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้าน นายทินกร บัวพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เปิดเผยว่า สถานการณ์ฝุ่นขนาดเล็กในภายในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ เมื่อวันที่ 30 ม.ค. ค่อนข้างแย่ มองจะหน้าต่างห้องเรียนไปภายนอกจะมองเห็นตึกเรียนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ค่อยชัด โดยเครื่องวัดคุณภาพอากาศ ที่ ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองมาติดตั้งภายในโรงเรียน วัดค่าได้ 180 ขึ้นไป ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมาก จึงได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนวันที่ 31 ม.ค.และวันที่ 1 ก.พ. โดยเปิดสอนปกติวันที่ 4 ก.พ.

อย่างไรก็ตามหากวันที่ 4 ก.พ. สถานการณ์ฝุ่นพิษยังไม่ดีขึ้น ก็จะสั่งหยุดการเรียนต่อ โดยขอให้ผู้ปกครองและครูประจำชั้น ติดต่อประสานงานกันอย่างใกล้ชิด และขอให้ผู้ปกครองติดตามเว็บไซด์เพื่อดูประกาศของโรงเรียนด้วย ส่วนเรื่องการเรียนชดเชยนั้น คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จะประชุมด่วนเพื่อหาวิธีการสอนชดเชยที่เหมาะสม เนื่องจากโรงเรียนหยุดเรียนไปก่อนหน้านี้ 3 วัน เพราะเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ และต้องหยุดเรียนเนื่องจากฝุ่นพิษ อีก 2 วัน จึงอาจเรียนไม่ทัน ซึ่งอาจจะใช้วิธีเรียนออนไลน์ หรือ สอนชดเชยวันเสาร์อาทิตย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น ได้หยุดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.ถึงวันที่ 3 ก.พ. เนื่องจากมหาวิทยาลัยจัดงานเกษตรแฟร์ โดยร.ร.สาธิตฯเกษตร จะเปิดเรียนตามปกติวันที่ 4 ก.พ.นี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...