xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานหนังสือสวดมนต์แก่ประชาชนในการสวดมนต์ข้ามปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานหนังสือสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์ แจกประชาชนในการสวดมนต์ข้ามปี ณ วัด หรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตนได้รับรายงานจาก นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์แก่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จำนวน 100,000 เล่ม รวมทั้งสิ้น 7 แบบ เพื่อนำไปแจกให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัด หรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ สำหรับใช้เป็นบทสวดมนต์ ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และโอกาสอื่นๆ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและสิริมงคลอย่างยิ่งของพสกนิกรชาวไทย

สำหรับหนังสือสวดมนต์ดังกล่าว ประกอบด้วย บทสวดมนต์บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย 3 บท และบทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 34 บท พร้อมคำแปล เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจความหมายของบทสวดมนต์แต่ละบทที่จะสวด ซึ่งเคยพระราชทานบทสวดมนต์ดังกล่าวในการสวดมนต์ ณ พระลานพระราชวังดุสิตมาแล้ว ซึ่งกรมการศาสนา (ศน.) จะจัดส่งให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทุกจังหวัด เพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีต่อไป

สำหรับกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย วันที่ 29 ธันวาคม 2561 ริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญที่ประดิษฐานทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ ภูฏาน กัมพูชา จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย อินเดีย ลาว มองโกเลีย เมียนมา สิงคโปร์ ศรีลังกา เวียดนาม และ ประเทศไทย รวม 13 ประเทศ 13 ขบวน จากลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ไปประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อให้ประชาชนสักการะ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2561-1 มกราคม 2562 ทั้งนี้ ในส่วนของประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระทานพระราชนุญาตอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ ประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ร่วมในริ้วขบวน เเละประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ มณฑล พิธีท้องสนามหลวง จากนั้นอัญเชิญพระบรมสาริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญจากต่างประเทศไปประดิษฐานให้ประชาชนสักการะ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ถึงวันที่ 6 มกราคม 2562

ส่วนวันที่ 31 ธันวาคม 2561-1 มกราคม 2562 กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลาง กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ เชิญประมุขสงฆ์ต่างประเทศ และรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านศาสนาและวัฒนธรรมของต่างประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ซึ่งเป็นปีแรกที่ประมุขสงฆ์และประธานสงฆ์ต่างประเทศเดินทางมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีที่ประเทศไทย อาทิ สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี (เทพ วงศ์) สมเด็จพระสังฆราชฝ่ายมหานิกาย ประเทศกัมพูชา และ สมเด็จพระอภิสิรีสุคนธามหาสังฆราชาธิบดี (บัวร์ กรี) สมเด็จพระสังฆราชฝ่ายธรรมยุติ ประเทศกัมพูชา พระมหาสังฆนายกภัททันตะ ประธานสังฆนายกแห่งสหภาพเมียนมา พระติ๊ก เตียน หงอน ประธานสงฆ์แห่งชาติเวียดนาม พระมหาสังฆนายกะ ประเทศศรีลังกา พระ ซื่อ หย่งซิน เจ้าอาวาสวัดเส้าหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น เพื่อสานสัมพันธไมตรีในมิติทางศาสนา นอกจากนี้ องค์การศาสนาอื่น อาทิ ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ จะได้เชิญชวนศาสนสถานในสังกัด จัดกิจกรรมถวาย พระพรชัยมงคล และจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ตามหลักศาสนบัญญัติของศาสนานั้นๆ

ส่วนกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สมาคมวิสาขบูชาโลก คณะกรรมการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ และ สมัชชาสงฆ์ไทยในต่างประเทศ/ยุโรป/เอเชีย หรือประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาและประเทศที่มีชุมชนชาวพุทธทั่วโลก 544 วัด โดยขอความร่วมมือไปยังศูนย์ประสานงานที่กำกับดูแลพระธรรมทูตในต่างประเทศ ทั้งธรรมยุตและ มหานิกาย แจ้งให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี แล้วรายงานผลการดำเนินงานต่อกระทรวงวัฒนธรรม
กำลังโหลดความคิดเห็น...