xs
xsm
sm
md
lg

สกอ.รับสมัครทุนใต้ 138 ทุน ใน 8 สาขาขาดแคลน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สกอ. เปิดรับสมัครทุนใต้ 8 สาขาขาดแคลน จำนวน 138 ทุน ตั้งแต่บัดนี้-16 ม.ค. 2562 ย้ำ ผู้ขอรับทุนต้องอ่านรายละเอียดให้ชัด ไม่ให้เสียสิทธิ

วันนี้ (25 ธ.ค.) ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำลังเปิดรับสมัครโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ ซึ่งมีจำนวน 138 ทุน เปิดรับใน 8 สาขาวิชาขาดแคลนที่เป็นความต้องการของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้ 1. สาขาสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จำนวน 28 ทุน 2. สาขาศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 7 ทุน 3. สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 25 ทุน 4. สาขาเกษตรศาสตร์ โภชนศาสตร์และการประมง จำนวน 16 ทุน 5. สาขาสาธารณสุข พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จำนวน 25 ทุน 6.สาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 14 ทุน 7. สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์จำนวน 20 ทุน และ 8. สาขากฎหมาย ศาสนาและปรัชญา จำนวน 3 ทุน

ดร.สุภัทร กล่าวต่อไปว่า สำหรับนิสิตนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ที่สถาบันอุดมศึกษาที่ผู้สมัครศึกษาอยู่ โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ม.ค. 2562 ผู้สมัครขอใบสมัครรับทุนได้จากสถาบันเช่นกันหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ สกอ. www.mua.go.th (ทุนการศึกษา:ทุนพัฒนาอาจารย์) อย่างไรก็ตาม ฝากนิสิตนักศึกษาที่จะขอรับทุนจะต้องมีคุณเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด โดยเฉพาะต้องเป็นเด็กที่มีภูมิลำเนาในภาคใต้ ที่สำคัญ ผู้สมัครจะต้องอ่านละเอียด และคุณสมบัติของการสมัครให้ถูกต้องและชัดเจน เพื่อจะไม่ให้เสียสิทธิ


กำลังโหลดความคิดเห็น...