xs
xsm
sm
md
lg

กพฐ.อนุมัติปี 62 ร.ร.ล่องแพวิทยา ขยายชั้นเรียน ม.ปลาย สอนทวิศึกษา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กพฐ. อนุมัติ ร.ร.ล่องแพวิทยา อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ขยายชั้นเรียน ม.ปลาย รูปแบบทวิศึกษา เพิ่มโอกาสเรียนต่อสายอาชีพ เริ่มปีการศึกษา 2562

วันนี้ (20 ธ.ค.) รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กพฐ. ว่า ที่ประชุม กพฐ. มีมติอนุมัติตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เสนอขอขยายชั้นเรียนในโรงเรียนล่องแพวิทยา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สอนถึงระดับมัธยมศึกษา (ม.) ปีที่ 3 โดยขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบทวิศึกษาสอนอาชีวศึกษาควบคู่กับการสอนสายสามัญศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนต่อในสายอาชีพมากขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันโรงเรียนล่องแพวิทยาคม มีนักเรียนประมาณ 600 คน เมื่อจบชั้น ม.3 แล้วเรียนต่อประมาณ 63% ที่เหลือจะไม่เรียนต่อ ดังนั้น การขยายชั้นเรียนระดับ ม.ปลาย รูปแบบทวิศึกษา ก็จะเป็นโอกาสให้นักเรียนได้เรียนต่อสายอาชีพ โดยโรงเรียนล่องแพวิทยาจะทำความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย และจะเริ่มดำเนินการทันทีในปีการศึกษา 2562

อย่างไรก็ตาม การอนุมัติขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาจะต้องเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่าด้วยการขยายชั้ยเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 กำหนดให้พิจารณาจากเหตุผลความจำเป็นที่ปรากฏ หรือเป็นที่พิเศษเป็นสำคัญเป็นอันดับแรกก่อน แล้วจึงพิจารณาตามองค์ประกอบม.ปลาย 8 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. สถานศึกษาผ่านการประเมินสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ภาพรวมระดับดี 2. ต้องไม่มีสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา ระดับม.ปลาย ระยะห่างไม่น้อยก ว่า 10 กิโลเมตร เว้นแต่สถานศึกษาที่จัดอยู่แล้ว รับนักเรียนเต็มรูปตามแผนการจัดชั้นเรียน 3. สถานศึกษาต้องมีอาคาร สถานที่เหมาะสม เพียงพอ และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 4. สถานศึกษาต้องมีจำนวนนักเรียนที่จะเข้าศึกษาระดับ ม.4 ไม่น้อยกว่า 25 คน
 
5. เป็นพื้นที่ที่มีอัตราการเรียนต่อระดับม.ปลายต่ำ ในกรณีเป็นพื้นที่พิเศษให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็น 6. สถานศึกษาต้องมีแผนชั้นเรียนในระดับ ม.ต้น ไม่น้อยกว่า 5 ห้อง 7. สถานศึกษาต้องมีครูคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาเอกในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 1 คนต่อกลุ่มสาระวิชา และมีประสิทธิภาพและมีครูเพียงพอทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 8. สถานศึกษาต้องมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีศักยภาพ พร้อมจัดการศึกษาระดับ ม.ปลาย ตลอดหลักสูตร


กำลังโหลดความคิดเห็น...