xs
xsm
sm
md
lg

สมัชชาสุขภาพชง 4 นโยบายสาธารณะ หาทางออก “โรคไม่ติดต่อ-อีสปอร์ต”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เปิดฉากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 จัดทำข้อเสนอนโยบายสาธารณะ 4 วาระ แก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ สร้างพื้นที่สาธารณะในเขตเมือง อีสปอร์ตปกป้องเด็กและเยาวชน และบริการทันตกรรม ป้องกันโรคที่กำลังคุกคามสุขภาพคนไทยในสังคมยุค 4.0

วันนี้ (12 ธ.ค.) ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการฯ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 12-14 ธ.ค. 2561 ภายใต้แนวคิด “รู้เท่าทันสุขภาพ ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ” โดยวันแรกของการจัดงาน ซึ่งตรงกับ “วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล” (Universal Health Coverage Day : UHC Day) จึงมีการจัดพิธีเฉลิมฉลองแบบมีส่วนร่วม และเสวนา “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า งอกงามจากไทย ก้าวไกลสู่โลก” ด้วย

นพ.กิจจา เรืองไทย ประธาน คจ.สช. กล่าวว่า การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก “รู้เท่าทันสุขภาพ ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ” เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของระบบสุขภาพในโลกยุค 4.0 ที่โรคหลายชนิดเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง ผู้บริโภคจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการดูแลตนเอง ท่ามกลางข้อมูลข่าวสารยุคดิจิทัลที่ท่วมท้นและสื่อสารถึงกันอย่างรวดเร็ว โดย 4 ระเบียบวาระที่จะเข้าสู่การประชุมหาฉันทมติ ได้แก่ 1. ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ 2. การร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3. ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก และ 4. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทันตกรรม ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่มีความท้าทายและสอดรับกับสถานการณ์โลก ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยพลังความตื่นรู้ของประชาชนผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกวัย โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและการสานพลังจากภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในการเสริมความเข้มแข็งของประชาชนและร่วมจัดการปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

ด้าน นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ในปีนี้ ถือเป็นการก้าวสู่ทศวรรษที่สองของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนที่สำคัญหลายประการ อาทิ ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จากทั่วประเทศเข้ามาร่วมงานในฐานะสมาชิกประจำเชิงพื้นที่ (MA) รวมถึงได้มีการย้ายสถานที่จากเดิมที่ใช้ศูนย์ประชุมเอกชนมาจัดงานในบริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ที่เปรียบเสมือนคอมเพล็กซ์รวมที่ใหญ่ที่สุดของส่วนราชการส่วนกลางของประเทศ ซึ่งนับเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ของเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอีกด้วย ทั้งนี้ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นเสมือนงานประชุมใหญ่ประจำปีของภาคีเครือข่ายที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบสุขภาพและการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะจากทั่วประเทศมารวมตัวกัน เพื่อหาฉันทมติต่อนโยบายสาธารณะ โดยกระบวนการสมัชชาสุขภาพเป็นหนึ่งในการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมโดยสังคมแบบ “ล่างขึ้นบน” ที่ช่วยเสริมพลังและเติมเต็มนโยบายสาธารณะของกระทรวง ทบวง กรมที่เป็นแบบ “บนลงล่าง” โดยมติที่ได้จากที่ประชุมนำไปสู่การผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะของประเทศต่อไป

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1-10 ที่ผ่านมา ได้เกิดข้อเสนอนโยบายที่ได้รับฉันทมติทั้งสิ้น 77 มติ ในจำนวนนี้ เป็นมติที่กำลังขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง 44 มติ เป็นมติที่ขับเคลื่อนจนบรรลุผลตามข้อมติโดยครบถ้วนแล้ว 23 มติ เป็นมติที่สามารถยุติการติดตามได้ 6 มติ และเป็นมติที่รอการทบทวนอีก 4 มติ

ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้ง 11 พ.ศ.2561 นอกจากจะมีการพิจารณา 4ระเบียบวาระข้างต้น และรายงานผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจากการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมาแล้ว ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น ปาฐกถาพิเศษ ‘รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ’, เวทีสาธารณะ ‘เรียนรู้ อยู่เป็น เช่นไร ในยุคดิจิทัล’, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในประเด็นต่างๆ อาทิ การแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน, การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ฯลฯ, การเสวนานโยบายสาธารณะฯ ที่น่าสนใจ เช่น ‘ธนาคารเวลา: นโยบายสร้างจิตอาสาในสังคมผู้สูงอายุ’, ‘สิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มประชากรเปราะบางกลุ่มผู้ต้องขังหญิง’,‘ธรรมนูญผีมอญ : นำผีมอญกลับบ้าน’,‘ยุทธศาสตร์ต้นไม้ สู่ชุมชนเข้มแข็ง : ปลูกไม้กู้เงินได้ ตัดไม่ติดคุก’ เป็นต้น ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.samatcha.org หรือ เฟซบุ๊ก เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ


กำลังโหลดความคิดเห็น...