xs
xsm
sm
md
lg

ลุยลด “ตับอักเสบบี” จากแม่สู่ลูกทั่วประเทศ เร่งคัดกรอง รักษากลุ่มเสี่ยง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


คณะอนุฯ ควบคุมโรคตับอักเสบ สั่งขยายผลลด “ตับอักเสบบี” จากแม่สู่ลูก จาก 12 จังหวัดนำร่อง เป็นครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมให้หารือผู้เชี่ยวชาญ สปสช. และกรมควบคุมโรค ดำเนินงานคัดกรอง รักษากลุ่มเสี่ยง

วันนี้ (6 ธ.ค.) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันควบคุมโรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส เมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบ 2 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1. ให้มีการขยายผลการดำเนินงานไวรัสตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูก จาก 12 จังหวัดนำร่อง ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ค. 2561 ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ผ่านกลไก MCH board (Maternal Child Health Board) ทั้งนี้ ที่ผ่านมาโรคไวรัสตับอักเสบบีเป็นสาเหตุสำคัญของโรคตับแข็งและมะเร็งตับ เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ขอความร่วมมือให้ทุกประเทศร่วมกันกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบบี โดยมีเป้าหมายให้ความชุกของการป่วยด้วยโรคไวรัสตับอักเสบบี ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต่ำกว่าร้อยละ 0.1 ภายในปี 2573 ซึ่งประเทศไทยคาดว่าจะเป็นผู้นำด้านการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูก ในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้ตั้งเป้าหมายในการกำจัดการถ่ายทอดโรคไวรัสตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูก ภายในปี 2568

นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า และ 2. ให้หารือผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกรมควบคุมโรค ดำเนินการพื้นที่นำร่องทั้งการดำเนินงานที่เข้าถึง คัดกรอง และรักษาในกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงไวรัสตับอักเสบบีและซี ซึ่งทาง สปสช.จะได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินในการตรวจคัดกรอง การยืนยันในชุดสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมประชาชนที่มีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีทุกราย รวมถึงพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การรักษาผู้ป่วยโรคตับอักเสบซีเรื้อรัง โดยไม่เลือกปฏิบัติ สนับสนุนการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีทุกสายพันธุ์ โดยเสนอให้บรรจุอยู่ในบัญชียาหลัก และสนับสนุนให้แพทย์ทั่วไปสามารถรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีได้ สำหรับการติดตามการดำเนินงาน กรมควบคุมโรค ร่วมกับ สปสช. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ให้มีพัฒนาการจัดการระบบข้อมูลที่ดี เพื่อเก็บข้อมูลประชากรกลุ่มเสี่ยง และช่วยในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีแผนการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ภายใต้แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2562-2564 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีอย่างเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายเพื่อลดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงภายในปี 2564 และได้กำหนดเป้าหมาย ดังนี้ 1) ลดอุบัติการณ์ของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี น้อยกว่าร้อยละ 0.1 2) ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคตับที่เกี่ยวข้องกับไวรัสตับอักเสบบี ร้อยละ 15 3) ลดอุบัติการณ์ของประชาชนที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ร้อยละ 30 และ 4) ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคตับที่เกี่ยวข้องกับไวรัสตับอักเสบซี ร้อยละ 15


กำลังโหลดความคิดเห็น...