xs
xsm
sm
md
lg

สปส.หนุนยกระดับการให้บริการภาครัฐ เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นางสาวอำพันธ์  ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
     นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ เพื่อยกระดับงานบริการภาครัฐและให้ผู้ประกอบการ/นายจ้าง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประกอบกับธนาคารโลกได้จัดอันดับความยาก-ง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆทั่วโลก รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการปรับปรุงบริการของหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business)ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้สนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว ตามตัวชี้วัด 2 ด้าน คือ ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้างผ่านระบบ Biz Portal ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(สพร.) ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ/นายจ้าง ในการขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้างได้เบ็ดเสร็จจุดเดียว โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานประกันสังคม
     “ส่วนการชำระภาษี สำนักงานประกันสังคมได้ออกมาตรการและพัฒนาระบบการให้บริการรับ-จ่ายเงินที่หลากหลายช่องทางได้แก่ 1) การขยายเวลาส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)ออกไปอีก 7 วันทำการ เพื่อจูงใจให้นายจ้างเข้ามาใช้บริการการชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)โดยไม่เรียกเก็บเงินเพิ่ม 2) แก้ไขกฎหมายให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)เพื่อเป็นมาตรการส่งเสริมให้สถานประกอบการขนาดกลางขึ้นไปชำระเงินสมทบผ่านระบบมากขึ้น 3) เพิ่มเครือข่ายตัวแทนธนาคารเข้าร่วมให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Payment) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนายจ้าง ปัจจุบันมีธนาคารเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 9 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซูมิโตโม มิตซุยแบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ธนาคารมิซูโฮคอร์ปอร์เรต จำกัด ธนาคารซิตี้แบงค์ ธนาคารกรุงเทพและธนาคารทหารไทย (ผ่านช่องทางNSW) 4)พัฒนาระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์(e-Receipt) ที่นายจ้างสามารถสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากเว็บไซค์ของสำนักงานประกันสังคม(www.sso.go.th)ได้ด้วยตัวเอง ทุกที่ ทุกเวลา5) ฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับทุกช่องทางการชำระเงินสมทบซึ่งปัจจุบันสามารถใช้บริการเหล่านี้ได้แล้ว”รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าว
ทั้งนี้
     เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาธนาคารโลกได้ประกาศจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก(Doing Business 2019)ซึ่งประเทศไทยได้อันดับที่ 27 จากทั้งหมด 190 ประเทศ โดยค่าคะแนนภาพรวมของประเทศไทยขยับขึ้น เป็น 78.45 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปี 2018 ที่ได้ 77.39 คะแนน ซึ่งค่าคะแนนที่เพิ่มขึ้นเป็นการส่งสัญญาณที่ดีในการปฏิรูปการบริการภาครัฐ สำนักงานประกันสังคมขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ/นายจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการช่วยสนับสนุนการดำเนินการยกระดับคุณภาพการให้บริการดังกล่าวและจะพัฒนาต่อไปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการของสำนักงานประกันสังคม


กำลังโหลดความคิดเห็น...