xs
xsm
sm
md
lg

กสศ.ท็อปอัปเด็กยากจนพิเศษ 6 แสนคน แบ่งจ่ายเทอมละ 800 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สพฐ.-กสศ.อุดหนุนเงินเด็กยากจนพิเศษ 6 แสนคน จ่ายท็อปอัปเพิ่ม 1.6 ล้านบาทต่อปี หรือ คนละ 800 บาทต่อเทอม พร้อมโอนล็อตแรก 15 ธ.ค.นี้ “บุญรักษ์” ชี้เป็นการปฏิรูประบบการจัดสรรงบตามสภาพจริง ลดความเหลื่อมล้ำ

วันนี้ (12 พ.ย.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ลงนามเพื่อดำเนินการโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. พร้อมชี้แจงการดำเนินงานการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูทั่วประเทศ ผ่านระบบ Teleconference

ดร.บุญรักษ์ กล่าวว่า สพฐ.ได้ร่วมกับ กสศ.ในการพัฒนาเครื่องมือเพื่อพัฒนาข้อมูลนักเรียนที่มีฐานะยากจน มาเป็นเวลา 3 ปี มีการจัดทำเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจนและกลไกตรวจสอบหลายระดับจากการวิจัยและจัดทำระบบฐานข้อมูล แลแอปพลิเคชันให้โรงเรียนและคุณครูได้กรอกข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งถือเป็นการปฏิรูป 2 เรื่อง คือ 1. ปฏิรูประบบการจัดสรรทรัพยากรเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่ทำให้เงินอุดหนุนถูกจัดสรรไปช่วยเหลือนักเรียนตรงสภาพปัญหาและความจำเป็นรายบุคคล และ 2. ปฏิรูปกลไกการจ่ายเงินอุดหนุนของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ นักเรียนในสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศประมาณ 7,000,000 คน ประสบปัญหาความยากจน 1,600,000 คน ในจำนวนนี้ 600,000 คน มีฐานะยากจนพิเศษ แบ่งเป็น ประถมศึกษา 430,000 คน และมัธยมศึกษา 180,000 คน ซึ่งที่ผ่านมา สพฐ. จัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยให้เด็กกลุ่มนี้เป็นพิเศษ โดยระดับประถม 500 บาทต่อคนต่อภาคการศึกษา และมัธยมศึกษา 1,500 บาทต่อคนต่อภาคการศึกษา เป็นค่าใช้จ่ายค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน, ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน, ค่าอาหารกลางวัน และ ค่าพาหนะในการเดินทาง

สำหรับความร่วมมือกับ กสศ.โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ครั้งนี้ กสศ.จะสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม หรือ ท็อปอัป พิเศษให้แก่กลุ่มนักเรียนยากจนพิเศษ 600,000 คน ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 1,600 บาทต่อคนต่อปี หรือภาคการศึกษาละ 800 บาทต่อคน โดย สพฐ.จะจัดสรรงบประมาณผ่านไปยังโรงเรียนและโรงเรียนจะนำเข้าบัญชีเด็กจำนวนหนึ่ง ส่วนที่เหลือจะอยู่ที่โรงเรียน ซึ่งจะให้โรงเรียนทำแผนการใช้จ่ายสำหรับเด็กรายบุคคล อย่างไรก็ตาม การโอนเงินให้แก่เด็กทางโรงเรียนจะต้องมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงชัดเจนเพื่อความสะดวกโปร่งใสในการตรวจสอบด้ว ผมได้กำชับไปยัง ผอ.สพท.ด้วยว่าให้กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดทำระบบติดตามเด็กกลุ่มนี้ รวมผู้รับทุนการศึกษาทุกโครงการ อาทิ ทุนการศึกษาพระราชทาน เพื่อจัดทำระบบ

ด้าน นพ.สุภกร กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2561 จะมีการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียนยากจนพิเศษที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ป.1-ม.3 โดยให้งบประมาณ 800 บาทต่อคนต่อภาคเรียน โดยแบ่งการจัดสรรเงินออกเป็น 2 ส่วน เท่าๆ กัน คือ ส่งโดยตรงไปยังตัวเด็ก คือ เป็นเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าครองชีพ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเรียนและค่าครองชีพระหว่างเรียน /และส่งเงินงบประมาณผ่านโรงเรียน เป็นเงินอุดหนุนแก่สถานศึกษาเพื่อกิจกรรมการพัฒนานักเรียนยากจนให้มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ รวมถึงค่าอาหารที่ทางสถานศึกษาจัดหาให้เพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่มีงบประมาณสนับสนุนในปัจจุบัน ซึ่งระหว่างเดือนพฤศจิกายนและต้นเดือนธันวาคมนี้จะเป็นช่วงที่สถานศึกษาส่งรายชื่อนักเรียนที่เข้าเกณฑ์ยากจนพิเศษจากผลการคัดกรองเมื่อภาคเรียนที่ 1/2561 ให้แก่ กสศ. โดย สพฐ. และ กสศ. จะเปิดโอกาสให้สถานศึกษาปรับปรุงรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน

จากนั้นนักเรียนที่ขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษเพิ่มเติมจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง โดยครูประจำชั้นจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลรายได้ และสถานะความยากจนของเด็กเป็นรายบุคคลระหว่างกระบวนการเยี่ยมบ้านในเทอม 2/2561 ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ จากนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาจะพิจารณารับรองความถูกต้องของข้อมูลรายชื่อและผลการคัดกรองทั้งหมดอีกครั้งก่อนส่งข้อมูลให้แก่ กสศ.อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นคาดว่าจะจัดสรรงบให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ประมาณวันที่ 15 ธ.ค.นี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...